811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Vstupný hygienický audit

Všetci zamestnanci by mali mať možnosť dosiahnuť čo najvyšší štandard fyzického a duševného zdravia a štandard vyhovujúcich pracovných podmienok.

Pracovná zdravotná služba Miomed s.r.o. je jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa pre zamestnávateľa.

Vstupný hygienický audit je prvým krokom k zisteniu či spoločnosť plní všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany zdravia pri práci. Naši odborný pracovníci z oblasti hygieny vykonajú vstupný hygienický audit – prvotnú obhliadku všetkých pracovísk klienta s cieľom posúdenia a popísania zdravotných rizík. Výsledkom tohto kroku je stanovenie a naplánovanie si opatrení potrebných a zlepšeniu pracovných podmienok. Vstupný hygienický audit zahŕňa:

  • Komplexnú obhliadku objektu a priestorov klienta a ich prevádzkových priestorov z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia.
  • Kontrolu dokumentácií spoločnosti v oblastí ochrany zdravia z hľadiska súladu s legislatívou a koncernových požiadaviek.
  • Posúdenie rizika pre všetky pracovné činnosti, pri ktorých sú zamestnanci vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám súvisiacim s expozíciou faktorov pracovných podmienok a vypracovanie posudku o riziku z takéhoto posúdenia rizika.
  • Návrh na zaradenie pracovných činností do kategórií prác pre jednotlivé faktory pracovného prostredia;
  • Určenie rozsahu a náplne preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa zdravotných rizík a podľa požiadaviek osobitných predpisov.

Výstupom zo vstupného hygienického auditu je záverečná správa, ktorá obsahuje zistenia a odporučenia na odstránenie nedostatkov.

Všetky zistené nedostatky môžete sledovať v našej klientskej zóne kde sú uvedené všetky zistené nedostatky, odporúčania na ich odstránenie a informácia o stave(či došlo k odstráneniu).