811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Naše služby

Prvotná činnosť PZS:

 • Fyzická obhliadka všetkých pobočiek, stredísk a pracovísk klienta.
 • Realizácia vstupnej analýzy jednotlivých pracovísk.
 • Realizácia skríningových meraní škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia.
 • Identifikácia zdravotných rizík.
 • Posúdenie a návrh kategorizácie pracovných činností.
 • Oboznámenie klienta s opatreniami, ktoré je nevyhnutné uskutočniť pre zosúladenie pracovných podmienok so všeobecne záväznými právnymi predpismi sr a následné vytvorenie plánu optimalizácie pracovných podmienok s ohľadom na zdravie zamestnancov.
 • Vypracovanie traumatologického plánu.
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov.
 • Vypracovanie posudkov o riziku.
 • Stanovenie náplne a periodicity lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

  Priebežná činnosť PZS:
 • Realizácia navrhovaných nápravných opatrení, na základe aktuálnych zistení.
 • Realizácia vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok.
 • Školenia prvej pomoci.
 • Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ochrany zdravia zamestnancov (organizácia práce a usporiadanie pracovísk, minimalizácia zdravotných rizík, …)
 • Spolupráca pri výchove a vzdelávaní zamestnancov pri ochrane a podpore zdravia.
 • Poradenstvo v oblasti plánovania a zavádzania nových technológií z pohľadu ochrany zdravia, ergonómie a fyziologie práce.
 • Pravidelné informovanie klienta o zmenách v legislatíve a ich dopade na rozsah služieb a povinností zamestnávateľa.

Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami:

 • Realizácia pravidelných, legislatívne stanovených previerok pracovísk v spolupráci s bezpečnostnotechniskou službou.
 • Spracovanie výsledkov hodnotenia zdravotných rizík a opatrení na ich minimalizáciu.
 • Každoročné vykonávanie povinných previerok na pracoviskách našimi odbornými pracovníkmi.
 • Kontrola dodržiavania stanovených podmienok v oblasti hygieny a fyziológie práce.

Pracovná zdravotná služba MIOMED s.r.o. vykonáva široké spektrum lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, s ohľadom na súčasne platnú legislatívu a odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Výkon vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok zabezpečujú naši kvalifikovaní odborní lekári na území celej Slovenskej republiky.

Zabezpečujeme výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, zaradenej do 3. a 4. rizikovej kategórie prác, odborným pracovným lekárom a toxikológom.

Pre našich klientov poskytujeme sledovanie periodicity platnosti posudkov zdravotnej spôsobilosti na prácu v našom klientskom portáli, prostredníctvom ktorého je možné zabezpečiť objednávku vstupných, výstupných a mimoriadnych lekárskych preventívnych prehliadok.

Kontakt na ambulanciu:

Ambulancia  MIOMED s. r. o.

Mýtna 28, 811 07 Bratislava

0905 203 004

ambulancia@miomed.sk

Všetci zamestnanci by mali mať možnosť dosiahnuť čo najvyšší štandard fyzického a duševného zdravia a štandard vyhovujúcich pracovných podmienok.

Pracovná zdravotná služba Miomed s.r.o. je jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa pre zamestnávateľa.

Vstupný hygienický audit je prvým krokom k zisteniu či spoločnosť plní všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany zdravia pri práci. Naši odborný pracovníci z oblasti hygieny vykonajú vstupný hygienický audit – prvotnú obhliadku všetkých pracovísk klienta s cieľom posúdenia a popísania zdravotných rizík. Výsledkom tohto kroku je stanovenie a naplánovanie si opatrení potrebných a zlepšeniu pracovných podmienok. Vstupný hygienický audit zahŕňa:

 • Komplexnú obhliadku objektu a priestorov klienta a ich prevádzkových priestorov z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia.
 • Kontrolu dokumentácií spoločnosti v oblastí ochrany zdravia z hľadiska súladu s legislatívou a koncernových požiadaviek.
 • Posúdenie rizika pre všetky pracovné činnosti, pri ktorých sú zamestnanci vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám súvisiacim s expozíciou faktorov pracovných podmienok a vypracovanie posudku o riziku z takéhoto posúdenia rizika.
 • Návrh na zaradenie pracovných činností do kategórií prác pre jednotlivé faktory pracovného prostredia;
 • Určenie rozsahu a náplne preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa zdravotných rizík a podľa požiadaviek osobitných predpisov.

Výstupom zo vstupného hygienického auditu je záverečná správa, ktorá obsahuje zistenia a odporučenia na odstránenie nedostatkov.

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. Prevádzkový poriadok je zároveň základný pracovný dokument,ktorý reprezentuje prepojenie ľudí v pracovnom procese s chodom prevádzky,technológiou, technologickými postupmi  a pracovnými procesmi.Slúži na zabezpečenie kvality a je zrozumiteľným návodom pre pracovníkov.

Jednou z hlavných povinností zamestnávateľa je hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných a životných podmienok podľa osobitných predpisov a vypracovať posudok o riziku, ak to ustanovujú osobitné predpisy. A rovnako medzi zamestnávateľove povinnosti spadá aj vypracovanie prevádzkového poriadku na základe posúdenia rizika.

Podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zamestnávateľ nesplní tieto povinnosti môže mu byť udelená pokuta vo výške od 150 € do 20 000 € za správne delikty.

Využite preto naše služby a vypracujeme Vám všetky potrebné prevádzkové poriadky pre faktory pracovného prostredia nachádzajúce sa na pracovisku v súlade so všetkými požiadavkami platnej legislatívy pre danú oblasť.

Posudky o riziku

Posúdenie rizika je proces hodnotenia rizík vyplývajúcich z nebezpečenstva na pracovisku, ktoré súvisia s bezpečnosťou a zdravím zamestnancov. Posúdenie rizika by malo zodpovedať nebezpečenstvám, rizikám a potenciálnemu poškodeniu.

Jednou z hlavných povinností zamestnávateľa je hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných a životných podmienok podľa osobitných predpisov a vypracovať posudok o riziku, ak to ustanovujú osobitné predpisy. Za týmto účelom musí zamestnávateľ vypracovávať posudky o riziku a následne zaradiť pracovné činnosti do rizikových kategórií.

Postup hodnotenia rizika sa vykonáva v štyroch základných krokoch:

 • Identifikácia nebezpečenstva.
 • Hodnotenie vzťahu dávka/koncentrácia/úroveň expozície – odozva/účinok na organizmu.
 • Hodnotenie expozície.
 • Charakterizácia rizika.

Podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zamestnávateľ nesplní tieto povinnosti môže mu byť udelená pokuta vo výške od 165 € do 16 596 € za správne delikty.

Využite preto naše služby a my vykonáme posúdenie rizika všetkých škodlivých faktorov pracovného prostredia na Vašom pracovisku a vypracujeme všetky potrebné posudky o riziku pre faktory pracovného prostredia nachádzajúce sa na pracovisku v súlade so všetkými požiadavkami platnej legislatívy pre danú oblasť.

Využite naše služby na spracovanie dokumentácie pre vašu prevádzku. Náš tím Vám pomôže s uvedením priestorov do prevádzky, s komunikáciou s príslušným úradom vereného zdravotníctva a iných úradov potrebných k schváleniu vašej prevádzky.

Vypracujeme dokumentáciu:

 • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou rizikovým faktorom pri práci (biologický faktor, chemický faktor, karcinogénny faktor, mutagénny faktor, ionizujúce žiarenie, optické umelé žiarenie, elektromagnetické žiarenie,  fyzická záťaž, záťaž teplom a chladom, vibrácie, hluk a ďalšie)
 • Prevádzkový poriadok pre zdravotnícke zariadenia
 • Prevádzkový poriadok pre kozmetické salóny a solária
 • Prevádzkový poriadok pre stravovacie zariadenia
 • Prevádzkový poriadok pre zariadenia pre deti (materské školy, denné centrá, centrá voľného času)
 • HACCP dokumentácia
 • Hygienicko – epidemiologický režim pracoviska
 • Havarijný plán pracoviska
 • Nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Traumatologický plán
 • Príručka pre prácu so zobrazovacími jednotkami (ergonómia pracoviska)

Ergonómia a fyziológia práce  (nadpis väčší ako text – možno aj inou farbou)

Ergonómia a fyziológia práce sú v oblasti ochrany zdravia zamestnancov nenahraditeľné. Ich aplikáciou do pracovného procesu sa zaisťuje ochrana zdravia pracovníkov, bezpečnosť pri práci a efektívna optimalizácia produktivity práce s vylúčením rizika poškodenia zdravia. Ergonómia práce je jedným z kľúčových prvkov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Rozvrhnutie pracoviska má byť ergonomické, čiže navrhnuté tak, aby vykonávaná činnosť bola čo najjednoduchšia, rýchla a zároveň bez zvýšeného rizika pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Vhodný ergonomický dizajn pracoviska môže pomôcť predchádzať fyzickým a psychickým problémom spojeným s prácou, ako sú bolesti chrbta, svalové napätie, únava a iné nepríjemné následky. Ergonómia sa využíva v rôznych odvetviach, vrátane priemyslu, kancelárskych prostredí, dopravy.

Hodnotenie ergonómie

Naši vysokokvalifikovaní odborníci, s niekoľkoročnou skúsenosťou, zabezpečujú hodnotenie záťaže pracovníkov z hľadiska ergonómie a fyziológie práce opierajúc sa o súčasne platnú legislatívu. Máme skúsenosti s praktickou objektivizáciou pracovnej záťaže a jej hodnotením v rôznych oblastiach podnikania, od priemyslu až po administratívne činnosti.

Potrebujete zhodnotiť, či sú vaše pracoviská vhodne ergonomicky usporiadané? Rýchlu analýzu je možné vykonať prostredníctvom aplikácie CERAA našimi zaškolenými pracovníkmi. Hodnotenie vykonáva vyškolený pracovník (školenie odborne zastrešované Slovenskou ergonomickou spoločnosťou).

Zabezpečíme:

 • Plnohodnotné hodnotenie pracovných polôh
 • Hodnotenie priestorových požiadaviek na pracovisko
 • Posúdenie zorného priestoru
 • Komplexné zhodnotenie administratívnych pracovísk
 • Hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami

Vybrané metódy hodnotenia:

Metóda

Charakteristika

REBA

(Rapid Entire Body Assessment)

Metodika pre hodnotenie pracovných polôh, nástroj ergonomickej analýzy na biomechanické a polohové zaťaženie jednotlivých časti tela v dvoch základných skupinách. Skupina zahŕňa hodnotenie krku, trupu, dolných končatín a vyvinutú silu pri manipulácii s bremenami a hodnotenie paží, zápästí, predlaktí, horných končatín a techniky uchopenia.

RULA

(Rapid Upper Limb Assessment)

Stanovenie muskoskeletárneho zaťaženia so zameraním sa na záťaž horných končatín a krku. Identifikuje biomechanické svalové zaťaženie spojené s pracovnou polohou, používanou silou, statickou alebo dynamickou prácou ktorá môže prispievať k vzniku svalovej únavy. Je zameraná na krk, trup a horné končatiny, zápästie a ideálna pre sediacich pracovníkov.

KIM

(Key Item Method)

Metóda kľúčových indikátorov pre manuálne zdvíhanie, hodnotenie ručnej manipulácie s bremenom, hodnotenie zdvíhania, držania, nosenia, posúvania a ťahania bremien počas sledovaného času.

Dôsledok nadmernej fyzickej záťaže pracovníkov v podnikoch sú vznikajúce choroby z povolania, tie predstavujú pre firmu nemalé finančné náklady. Taktiež zvyšujú fluktuáciu pracovníkov, úrazovosť, práceneschopnosť, či náklady na kompenzáciu vyššej kategórie rizikovej práce. Ak sú správne identifikované rizikové faktory a účinné nápravné opatrenia môže spoločnosť ušetriť náklady spojené so mzdovou kompenzáciou za sťažený výkon práce, ktorá predstavuje najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu pre každého pracovníka.

Hodnotenie fyzickej záťaže

Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci sa týka posúdenia a merania fyzického namáhania, ktoré zamestnanci zažívajú pri vykonávaní svojich pracovných úloh. Cieľom tohto hodnotenia je identifikovať a zohľadniť potenciálne riziká spojené s fyzickou záťažou na pracovisku a vyvinúť opatrenia na minimalizáciu týchto rizík.

Účelom hodnotenia je stanovenie fyzickej záťaže pri práci. Toto hodnotenie môže byť súčasťou procesu hodnotenia rizík v pracovnom prostredí. Po vykonaní hodnotenia fyzickej záťaže a určení kategórie práce pre faktor fyzická záťaž navrhujeme ďalší postup vrátane opatrení, ktoré smerujú k zlepšeniu pracovných podmienok, znížení pracovnej záťaže, poklesu zdravotných ťažkostí, predchádzaniu pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže pozostáva z viacerých parametrov:

 • Hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami
 • Meranie srdcovej frekvencie a výpočet energetického výdaja
 • Hodnotenie pracovných polôh - pomocou videozáznamu
 • Analýza prostredníctvom aplikácie CERAA

Pri posúdení fyzickej záťaže sa vychádza:

 • Z obhliadky pracovísk so stanovením rizikových pracovných činností,
 • Z ergonomického auditu pracovného miesta,
 • Zo zhodnotenia ergonomických rizík pomocou ergonomických checklistov a aplikácie CERA,
 • Z antropometrických meraní pre posúdenie ergonomického usporiadania pracovného miesta,
 • Zo zistení zdravotných ťažkostí zamestnancov v oblasti podporno – pohybového aparátu pomocou ergonomického dotazníka
 • Z odborného posúdenia pracovných činností so zameraním na analýzu a predchádzanie výskytu chorôb z povolania z dôvodu dlhodobej, nadmernej a jednostrannej záťaže (napr. profesionálne ochorenia v oblasti karpálneho tunela, ramien, lakťov a pod.)

Výsledkom hodnotenia je porovnanie získaných hodnôt s limitnými hodnotami v príslušnej legislatíve, zaradenie prác do prislúchajúcich kategórii, odporúčania na vykonanie opatrení na zníženie fyzickej záťaže (napr. organizačné, ergonomické, technické a pod.).

Psychológia práce 

Základným problémovým okruhom psychológie práce je vzťah človek – práca. Výkonnosť pracovníkov ovplyvňuje niekoľko druhov činiteľov, ktoré môžu mať objektívny aj subjektívny charakter.

Prvotne ich možno rozdeliť na:

 • Technické, ekonomické a organizačné podmienky (úroveň technického vybavenia pracoviska, uplatňované technologické postupy, úroveň hygieny a bezpečnosti práce, pracovná doba, smennosť, nepretržitá prevádzka)
 • Spoločenské podmienky
 • Osobné determinanty pracovníka
 • Situačné podmienky

Výkon pracovníka a chod pracovného procesu ovplyvňuje niekoľko významných faktorov práce a pracovného prostredia:

 • Osvetlenie pracoviska
 • Farebné úprava pracoviska
 • Hluk na pracovisku
 • Mikroklimatické podmienky
 • Teplota

Tieto faktory môžu vytvárať na pracovníka určitý stupeň záťaže:

1.stupeň: bežná záťaž, ktorá sa objavuje pri výkone stereotypných a zautomatizovaných činností, kedy pracovník nemusí vynakladať zvýšené úsilie a nestimuluje rozvoj osobnosti

2.stupeň: zvýšená záťaž je pre rozvoj človeka nevyhnutná, urýchľuje osobnostný rast

3.stupeň: hraničná záťaž predstavuje stav, kedy pozitívne účinky pôsobenia záťaže na pracovníka končia a narastá počet nežiaducich dôsledkov na psychiku i celkový zdravotný stav

4.stupeň: extrémna záťaž predstavuje obrovský nesúlad medzi vonkajšími požiadavkami prostredia a možnosťami človeka potrebnými na ich zvládnutie. Pôsobenie extrémnej záťaže sprevádzajú výrazné poruchy správania, fyziologické a psychické procesy vo vnútri organizmu, často s trvalými dôsledkami na zdravie človeka.

Hodnotenie psychickej záťaže:

Pre zamestnávateľa je podľa zákona Národnej rady SR č. 355/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred psychickou pracovnou záťažou, povinnosťou hodnotiť stupeň záťaže, ktorému je vystavený jeho zamestnanec.

Cieľom procesu hodnotenia je:

 • analyzovať prvotné faktory záťaže u jednotlivých profesií a ich negatívny vplyv na fluktuáciu, práceneschopnosť a výkon pracovníkov
 • jednotlivé výsledky zhrnuté v záverečnej správe poskytujú zamestnávateľovi celkový obraz o pôsobení záťaže na pracovníka v rámci pracovného procesu, na základe čoho je možné
 • zaradiť zamestnancov do jednotlivých stupňov záťaže a
 • navrhnúť i aplikovať opatrenia s cieľom eliminovať škodlivé faktory

Objektivizácia faktorov pracovného prostredia 

Objektivizácia faktorov pracovného prostredia slúži na zhodnotenie zdravotného rizika a určenie ich dôležitosti.

Medzi základné povinnosti zamestnávateľa je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.

Naša Pracovná zdravotná služba Vám zabezpečí orientačné meranie faktorov na pracovisku  (hluk, osvetlenie, tepelno-vlhkostná mikroklíma) na identifikáciu rizika vlastnými odborne spôsobilými pracovníkmi  a v prípade potreby zabezpečí objektívne kvalitatívne a kvantitatívne akreditované hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným faktorom práce a pracovného prostredia prostredníctvom oprávneného subdodávateľa.

Pre našich klientov zabezpečujeme merania nasledujúcich faktorov práce a pracovného prostredia:

 • hluk,
 • chemické faktory,
 • prach – pevné aerosóly,
 • vibrácie,
 • bremená (časové snímky),
 • elektromagnetické pole,
 • laserové žiarenie,
 • UV žiarenie,
 • záťaž teplom a chladom (časové snímky),
 • osvetlenie,
 • mikroklimatické podmienky,
 • mutagénne faktory,
 • karcinogénne faktory.
Školenie prvej pomoci

Zamestnávateľ je povinný určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru.

Naši odborníci v oblasti organizácie a vedenia kurzov prvej pomoci dosahujú vynikajúce výsledky, keďže náplňou kurzu nie je len teoretická ale aj praktická forma výuky, kde si každý účastník vyskúša práve nadobudnuté teoretické vedomosti.

Cieľom kurzu - školenia prvej pomoci pre zamestnancov je získať základné vedomosti a zručnosti na poskytnutie prvej pomoci.

Účastníci kurzu sa naučia teóriu o:

 • Príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie novorodenca, dieťaťa a dospelého,
 • Preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
 • Úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • Všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
 • Zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
 • Základných úkonoch zachraňujúcich život,
 • Poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
 • Poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
 • Záchvatových stavoch - febrilných kŕčoch, epilepsii,
 • Krvácaní z rán, šoku,
 • Zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
 • Neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody - zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
 • Poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice

Nadobudnú praktické zručnosti:

 • Zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody.
 • Aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému.
 • Zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu.
 • Praktický nácvik - uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie.
 • Poskytnutie prvej pomoci pri:
  • Poruchách vedomia
  • Poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch
  • Zlomeninách a poraneniach kĺbov
  • Krvácaní z rán, šoku
  • Poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom
  • Neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody - srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda
 • Poskytnutie psychickej podpory postihnutému.
 • Odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami

Školenie je určené všetkým pracovníkom, ktorí k výkonu práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, pre pracovníkov pracujúcich pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Cieľom školenia je pripraviť záujemcov ku skúške epidemiologicky závažné činnosti pre prácu s potravinami. Pod epidemiologicky závažnými činnosťami pre prácu s potravinami rozumieme: manipuláciu s požívatinami a potravinami, stravovanie v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach, reštauráciách, predajni potravín, resp. pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. Účastníci školenia si osvoja poznatky potrebné ku skúške odbornej spôsobilosti. Odborné školenie je určené pracovníkom vykonávajúcim činnosti, pre ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle  zákona č. 355/2007 Z. z.

Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi

Školenie je určené pre zamestnancov a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitie. Pred začatím práce absolvujú odbornú prípravu a opakovanú odbornú prípravu vo frekvencii minimálne raz za 5 rokov, v rozsahu troch možných úrovní:

 • A - Všeobecná odborná príprava
 • B - Stredne pokročilá odborná príprava
 • C - Pokročilá odborná príprava

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť odbornú prípravu pre:

 • Všetkých zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní diizokyanátom (ak koncentrácia diizokyanátov jednotlivo a spolu je 0,1 hm. % alebo viac),
 • Vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností,
 • Fyzické osoby – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a sú pri práci exponované diizokyanátom.
Duševné zdravie, zvládanie záťaže a stresu v pracovnom živote

Psychické zdravie zamestnancov sa týka duševného a emocionálneho stavu zamestnancov v pracovnom prostredí. Je to dôležitý aspekt celkového zdravia a pohody jednotlivca, ktorý môže ovplyvniť jeho schopnosť pracovať efektívne a spokojne.

Zdravé psychické zdravie zamestnancov zahŕňa:

 • Duševnú pohodu: Zamestnanci majú pocit pokoja a sústredenia, čo zvyšuje ich schopnosť riešiť problémy a zvládať stres.
 • Emocionálnu stabilitu: Zamestnanci majú kontrolu nad svojimi emóciami a vedia sa vyrovnávať s náročnými situáciami bez nadmerného stresu alebo úzkosti.
 • Dobrý vzťah k práci: Pozitívny vzťah k práci môže znamenať, že zamestnanec je spokojný so svojím pracovným miestom, má pocit, že jeho práca má zmysel a že je ocenený za svoje úsilie.
 • Schopnosť zvládať stres: Zamestnanci majú schopnosť riešiť náročné situácie a zvládať pracovný tlak bez toho, aby sa ich duševné zdravie vážne poškodilo.
 • Schopnosť pracovať s ostatnými: Zdravé psychické zdravie podporuje schopnosť zamestnanca spolupracovať s kolegami, nadriadenými a klientmi.
 • Zlepšenú produktivitu: Zamestnanci so zdravým psychickým zdravím sú často produktívnejší a majú lepšie pracovné výkony.

Podpora psychického zdravia zamestnancov môže zahŕňať rôzne opatrenia, ako sú psychologické poradenstvo, vzdelávanie o duševnom zdraví, vytváranie podporných pracovných prostredí, politiky rovnosti a inkluzivity, riadenie pracovného stresu a prevencia proti obťažovaniu či diskriminácii na pracovisku. Organizácie by mali vytvárať prostredie, ktoré podporuje duševné zdravie zamestnancov, pretože to má pozitívny vplyv nielen na zamestnancov, ale aj na celkový výkon a úspech organizácie.

Ponúkame Vám program zameraný na rozvoj duševného zdravia, zvládanie záťaže a stresu v pracovnom živote. Formou prednášky alebo aj ako školenie.

Na prednáške sa dozviete:

 • Čo je to duševné zdravie?
 • Vplyv duševného zdravia na fyzické zdravie a na výkon človeka v práci.
 • Budovanie psychickej odolnosti (piliere) a spôsoby budovania odolnosti.
 • Reziliencia ako schopnosť zvládania záťaže a prekážok, modul reziliencie.
 • Vhľad ako predchádzať syndrómu vyhorenia (burnout).

Workshop/školenie, kde sa dozviete:

 • Definícia duševného zdravia
 • Čo ľudia v práci potrebujú?
 • Štádiá psychologického bezpečia v pracovnom prostredí
 • Identifikácia príznakov problémov s duševným zdravím a ako podporiť kultúru otvorenosti
 • Vplyv duševného zdravia na fyzické zdravie a na výkon človeka v práci
 • Identifikácia spúšťačov (stresorov), čo je to stres, vplyv depresie na človeka, jeho fungovanie
 • Burnout- fázy vyhorenia, ako mu predchádzať, rozpoznať, že sa jedná o burnout
 • Test na burnout + test na mieru znechutenia ako základný predpoklad aktuálneho stavu duševného zdravia človeka
 • Prevencia a spôsoby ako zvládať náročné situácie/ záťaž a nepodľahnúť burnoutu
 • Reziliencia- model reziliencie (4 piliere psychickej odolnosti)
 • Poznaj SEBA ako základný predpoklad pre zdravý duševný život

V oblasti BOZP a PO poskytujem rozsiahly systém nielen preventívnych, ale i ochranných opatrení, odborný dohľad, poradenskú a konzultačnú činnosť.

Vysokokvalifikovaní pracovníci sú zárukou, že po dôkladnom oboznámení sa s pracovným prostredím, pracovnými podmienkami a jednotlivými činnosťami na pracovisku, stanovia a naplánujú opatrenia potrebné k implementácii a zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ohľadom aktuálne platnú legislatívu.

V tejto oblasti ponúkame:

 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • školenie zamestnancov
 • činnosť bezpečnostného technika
 • činnosť autorizovaného bezpečnostného technika
 • výkon činnosti požiarneho technika
 • ďalšie odborné služby

Pracovná zdravotná služba je odborná poradenská služba pre zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci.