Pracovná zdravotná služba

Prvotná činnosť PZS:

 • fyzická obhliadka všetkých pobočiek, stredísk a pracovísk klienta
 • realizácia vstupnej analýzy jednotlivých pracovísk
 • realizácia skríningových meraní škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia
 • identifikácia zdravotných rizík
 • posúdenie a návrh kategorizácie pracovných činností
 • oboznámenie klienta s opatreniami, ktoré je nevyhnutné uskutočniť pre zosúladenie pracovných podmienok so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a následné vytvorenie plánu optimalizácie pracovných podmienok s ohľadom na zdravie zamestnancov
 • vypracovanie traumatologického plánu
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov
 • vypracovanie posudkov o riziku
 • stanovenie náplne a periodicity lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Priebežná činnosť PZS:

 • realizácia navrhovaných nápravných opatrení, na základe aktuálnych zistení
 • realizácia vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok
 • školenia prvej pomoci
 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ochrany zdravia zamestnancov (organizácia práce a usporiadanie pracovísk, minimalizácia zdravotných rizík, …)
 • spolupráca pri výchove a vzdelávaní zamestnancov pri ochrane a podpore zdravia
 • poradenstvo v oblasti plánovania a zavádzania nových technológií z pohľadu ochrany zdravia, ergonómie a fyziologie práce
 • pravidelné informovanie klienta o zmenách v legislatíve a ich dopade na rozsah služieb a povinností zamestnávateľa

Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami:

 • realizácia pravidelných, legislatívne stanovených previerok pracovísk v spolupráci s bezpečnostnotechniskou službou
 • spracovanie výsledkov hodnotenia zdravotných rizík a opatrení na ich minimalizáciu
 • každoročné vykonávanie povinných previerok na pracoviskách našimi odbornými pracovníkmi
 • kontrola dodržiavania stanovených podmienok v oblasti hygieny a fyziológie práce