Posudky o riziku

Posúdenie rizika je proces hodnotenia rizík vyplývajúcich z nebezpečenstva na pracovisku, ktoré súvisia s bezpečnosťou a zdravím zamestnancov. Posúdenie rizika by malo zodpovedať nebezpečenstvám, rizikám a potenciálnemu poškodeniu.

Jednou z hlavných povinností zamestnávateľa je hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných a životných podmienok podľa osobitných predpisov a vypracovať posudok o riziku, ak to ustanovujú osobitné predpisy. Za týmto účelom musí zamestnávateľ vypracovávať posudky o riziku a následne zaradiť pracovné činnosti do rizikových kategórií.

Postup hodnotenia rizika sa vykonáva v štyroch základných krokoch:

  • Identifikácia nebezpečenstva
  • Hodnotenie vzťahu dávka/koncentrácia/úroveň expozície – odozva/účinok na organizmu
  • Hodnotenie expozície
  • Charakterizácia rizika

Podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zamestnávateľ nesplní tieto povinnosti môže mu byť udelená pokuta vo výške od 165 € do 16 596 € za správne delikty.

Využite preto naše služby a my vykonáme posúdenie rizika všetkých škodlivých faktorov pracovného prostredia na Vašom pracovisku a vypracujeme všetky potrebné posudky o riziku pre faktory pracovného prostredia nachádzajúce sa na pracovisku v súlade so všetkými požiadavkami platnej legislatívy pre danú oblasť.