Dokumentácia

Využite naše služby na spracovanie dokumentácie pre vašu prevádzku. Náš tím Vám pomôže s uvedením priestorov do prevádzky, s komunikáciou s príslušným úradom vereného zdravotníctva a iných úradov potrebných k schváleniu vašej prevádzky.

Vypracujeme dokumentáciu:

  • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou rizikovým faktorom pri práci (biologický faktor, chemický faktor, karcinogénny faktor, mutagénny faktor, ionizujúce žiarenie, optické umelé žiarenie žiarenie, elektromagnetické žiarenie,  fyzická záťaž, bremená, teplo a chlad, vibrácie, hluk a ďalšie)
  • Prevádzkový poriadok pre zdravotnícke zariadenia
  • Prevádzkový poriadok pre kozmetické salóny a solária
  • Prevádzkový poriadok pre stravovacie zariadenia
  • Prevádzkový poriadok pre zariadenia pre deti (materské školy, denné centrá, centrá voľného času)
  • HACCP dokumentácia
  • Hygienicko – epidemiologický režim pracoviska
  • Havarijný plán pracoviska
  • Nakladanie s nebezpečným odpadom
  • Traumatologický plán
  • Príručka pre prácu so zobrazovacími jednotkami (ergonómia pracoviska)