811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Program výchovy a vzdelávania

Pracovná zdravotná služba MIOMED s.r.o. zabezpečuje vzdelávanie a školenie zamestnancov svojich klientov na vysokej odbornej úrovni, v rôznych oblastiach ochrany zdravia pri práci ale aj v bežnom živote.

Ponúkame Vám odborné školenia a kurzy:

1.

Školenie prvej pomoci

2.

Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami

3.

Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi

4.

Duševné zdravie, zvládanie záťaže a stresu v pracovnom živote

1. Školenie prvej pomoci

 • Zamestnávateľ je povinný určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru.

  Naši odborníci v oblasti organizácie a vedenia kurzov prvej pomoci dosahujú vynikajúce výsledky, keďže náplňou kurzu nie je len teoretická ale aj praktická forma výuky, kde si každý účastník vyskúša práve nadobudnuté teoretické vedomosti.

  Cieľom kurzu – školenia prvej pomoci pre zamestnancov je získať základné vedomosti a zručnosti na poskytnutie prvej pomoci.

  Účastníci kurzu sa naučia teóriu o:

  • Príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie novorodenca, dieťaťa a dospelého,
  • Preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
  • Úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
  • Všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
  • Zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
  • Základných úkonoch zachraňujúcich život,
  • Poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
  • Poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
  • Záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
  • Krvácaní z rán, šoku,
  • Zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
  • Neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
  • Poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice

  Nadobudnú praktické zručnosti:

  • Zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody.
  • Aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému.
  • Zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu.
  • Praktický nácvik – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie.
  • Poskytnutie prvej pomoci pri:
   • Poruchách vedomia
   • Poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch
   • Zlomeninách a poraneniach kĺbov
   • Krvácaní z rán, šoku
   • Poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom
   • Neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda
  • Poskytnutie psychickej podpory postihnutému.
  • Odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

   

2. Príprava na preskúšanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami

Školenie je určené všetkým pracovníkom, ktorí k výkonu práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností, pre pracovníkov pracujúcich pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Cieľom školenia je pripraviť záujemcov ku skúške epidemiologicky závažné činnosti pre prácu s potravinami. Pod epidemiologicky závažnými činnosťami pre prácu s potravinami rozumieme: manipuláciu s požívatinami a potravinami, stravovanie v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach, reštauráciách, predajni potravín, resp. pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. Účastníci školenia si osvoja poznatky potrebné ku skúške odbornej spôsobilosti. Odborné školenie je určené pracovníkom vykonávajúcim činnosti, pre ktoré sa vyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle  zákona č. 355/2007 Z. z.

3. Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi

Školenie je určené pre zamestnancov a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitie. Pred začatím práce absolvujú odbornú prípravu a opakovanú odbornú prípravu vo frekvencii minimálne raz za 5 rokov, v rozsahu troch možných úrovní:

 • A – Všeobecná odborná príprava
 • B – Stredne pokročilá odborná príprava
 • C – Pokročilá odborná príprava

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť odbornú prípravu pre:

 • Všetkých zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní diizokyanátom (ak koncentrácia diizokyanátov jednotlivo a spolu je 0,1 hm. % alebo viac),
 • Vedúceho zamestnanca, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností,
 • Fyzické osoby – podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a sú pri práci exponované diizokyanátom.

4. Duševné zdravie, zvládanie záťaže a stresu v pracovnom živote

Psychické zdravie zamestnancov sa týka duševného a emocionálneho stavu zamestnancov v pracovnom prostredí. Je to dôležitý aspekt celkového zdravia a pohody jednotlivca, ktorý môže ovplyvniť jeho schopnosť pracovať efektívne a spokojne.

Zdravé psychické zdravie zamestnancov zahŕňa:

 • Duševnú pohodu: Zamestnanci majú pocit pokoja a sústredenia, čo zvyšuje ich schopnosť riešiť problémy a zvládať stres.
 • Emocionálnu stabilitu: Zamestnanci majú kontrolu nad svojimi emóciami a vedia sa vyrovnávať s náročnými situáciami bez nadmerného stresu alebo úzkosti.
 • Dobrý vzťah k práci: Pozitívny vzťah k práci môže znamenať, že zamestnanec je spokojný so svojím pracovným miestom, má pocit, že jeho práca má zmysel a že je ocenený za svoje úsilie.
 • Schopnosť zvládať stres: Zamestnanci majú schopnosť riešiť náročné situácie a zvládať pracovný tlak bez toho, aby sa ich duševné zdravie vážne poškodilo.
 • Schopnosť pracovať s ostatnými: Zdravé psychické zdravie podporuje schopnosť zamestnanca spolupracovať s kolegami, nadriadenými a klientmi.
 • Zlepšenú produktivitu: Zamestnanci so zdravým psychickým zdravím sú často produktívnejší a majú lepšie pracovné výkony.

Podpora psychického zdravia zamestnancov môže zahŕňať rôzne opatrenia, ako sú psychologické poradenstvo, vzdelávanie o duševnom zdraví, vytváranie podporných pracovných prostredí, politiky rovnosti a inkluzivity, riadenie pracovného stresu a prevencia proti obťažovaniu či diskriminácii na pracovisku. Organizácie by mali vytvárať prostredie, ktoré podporuje duševné zdravie zamestnancov, pretože to má pozitívny vplyv nielen na zamestnancov, ale aj na celkový výkon a úspech organizácie.

Ponúkame Vám program zameraný na rozvoj duševného zdravia, zvládanie záťaže a stresu v pracovnom živote. Formou prednášky alebo aj ako školenie.

Na prednáške sa dozviete:

 • Čo je to duševné zdravie?
 • Vplyv duševného zdravia na fyzické zdravie a na výkon človeka v práci.
 • Budovanie psychickej odolnosti (piliere) a spôsoby budovania odolnosti.
 • Reziliencia ako schopnosť zvládania záťaže a prekážok, modul reziliencie.
 • Vhľad ako predchádzať syndrómu vyhorenia (burnout).

Workshop/školenie, kde sa dozviete:

 • Definícia duševného zdravia
 • Čo ľudia v práci potrebujú?
 • Štádiá psychologického bezpečia v pracovnom prostredí
 • Identifikácia príznakov problémov s duševným zdravím a ako podporiť kultúru otvorenosti
 • Vplyv duševného zdravia na fyzické zdravie a na výkon človeka v práci
 • Identifikácia spúšťačov (stresorov), čo je to stres, vplyv depresie na človeka, jeho fungovanie
 • Burnout- fázy vyhorenia, ako mu predchádzať, rozpoznať, že sa jedná o burnout
 • Test na burnout + test na mieru znechutenia ako základný predpoklad aktuálneho stavu duševného zdravia človeka
 • Prevencia a spôsoby ako zvládať náročné situácie/ záťaž a nepodľahnúť burnoutu
 • Reziliencia- model reziliencie (4 piliere psychickej odolnosti)
 • Poznaj SEBA ako základný predpoklad pre zdravý duševný život