Profil odborného garanta

Odborným garantom PZS MIOMED s.r.o. je doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc.