811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Prevádzkové poriadky

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. Prevádzkový poriadok je zároveň základný pracovný dokument,ktorý reprezentuje prepojenie ľudí v pracovnom procese s chodom prevádzky,technológiou, technologickými postupmi  a pracovnými procesmi.Slúži na zabezpečenie kvality a je zrozumiteľným návodom pre pracovníkov.

Jednou z hlavných povinností zamestnávateľa je hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných a životných podmienok podľa osobitných predpisov a vypracovať posudok o riziku, ak to ustanovujú osobitné predpisy. A rovnako medzi zamestnávateľove povinnosti spadá aj vypracovanie prevádzkového poriadku na základe posúdenia rizika.

Podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zamestnávateľ nesplní tieto povinnosti môže mu byť udelená pokuta vo výške od 150 € do 20 000 € za správne delikty.

Využite preto naše služby a vypracujeme Vám všetky potrebné prevádzkové poriadky pre faktory pracovného prostredia nachádzajúce sa na pracovisku v súlade so všetkými požiadavkami platnej legislatívy pre danú oblasť.

Posudky o riziku

Posúdenie rizika je proces hodnotenia rizík vyplývajúcich z nebezpečenstva na pracovisku, ktoré súvisia s bezpečnosťou a zdravím zamestnancov. Posúdenie rizika by malo zodpovedať nebezpečenstvám, rizikám a potenciálnemu poškodeniu.

Jednou z hlavných povinností zamestnávateľa je hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných a životných podmienok podľa osobitných predpisov a vypracovať posudok o riziku, ak to ustanovujú osobitné predpisy. Za týmto účelom musí zamestnávateľ vypracovávať posudky o riziku a následne zaradiť pracovné činnosti do rizikových kategórií.

Postup hodnotenia rizika sa vykonáva v štyroch základných krokoch:

  • Identifikácia nebezpečenstva.
  • Hodnotenie vzťahu dávka/koncentrácia/úroveň expozície – odozva/účinok na organizmu.
  • Hodnotenie expozície.
  • Charakterizácia rizika.

Podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zamestnávateľ nesplní tieto povinnosti môže mu byť udelená pokuta vo výške 150 € do 20 000 € za správne delikty.

Využite preto naše služby a my vykonáme posúdenie rizika všetkých škodlivých faktorov pracovného prostredia na Vašom pracovisku a vypracujeme všetky potrebné posudky o riziku pre faktory pracovného prostredia nachádzajúce sa na pracovisku v súlade so všetkými požiadavkami platnej legislatívy pre danú oblasť.