Prevádzkové poriadky

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. Prevádzkový poriadok je zároveň základný pracovný dokument,ktorý reprezentuje prepojenie ľudí v pracovnom procese s chodom prevádzky,technológiou, technologickými postupmi  a pracovnými procesmi.Slúži na zabezpečenie kvality a je zrozumiteľným návodom pre pracovníkov.

Jednou z hlavných povinností zamestnávateľa je hodnotiť zdravotné riziká vyplývajúce z expozície faktorom pracovných a životných podmienok podľa osobitných predpisov a vypracovať posudok o riziku, ak to ustanovujú osobitné predpisy. A rovnako medzi zamestnávateľove povinnosti spadá aj vypracovanie prevádzkového poriadku na základe posúdenia rizika.

Podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zamestnávateľ nesplní tieto povinnosti môže mu byť udelená pokuta vo výške od 165 € do 16 596 € za správne delikty.

Využite preto naše služby a vypracujeme Vám všetky potrebné prevádzkové poriadky pre faktory pracovného prostredia nachádzajúce sa na pracovisku v súlade so všetkými požiadavkami platnej legislatívy pre danú oblasť.