811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Pracovná zdravotná služba

 • Fyzická obhliadka všetkých pobočiek, stredísk a pracovísk klienta.
 • Realizácia vstupnej analýzy jednotlivých pracovísk.
 • Realizácia skríningových meraní škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia.
 • Identifikácia zdravotných rizík.
 • Posúdenie a návrh kategorizácie pracovných činností.
 • Oboznámenie klienta s opatreniami, ktoré je nevyhnutné uskutočniť pre zosúladenie pracovných podmienok so všeobecne záväznými právnymi predpismi sr a následné vytvorenie plánu optimalizácie pracovných podmienok s ohľadom na zdravie zamestnancov.
 • Vypracovanie traumatologického plánu.
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov.
 • Vypracovanie posudkov o riziku.
 • Stanovenie náplne a periodicity lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
 • V klientskej zóne prostredníctvom vlastného programu zabezpečujeme svojim klientom:
  • sledovanie periodicity platnosti posudkov zdravotnej spôsobilosti na prácu,
  • objednávanie preventívnych lekárskych prehliadok v súvislosti s prácou,
  • prístup k vypracovanej dokumentácii,
  • sledovanie platnosti auditov – prehodnotenie zdravotných rizík vyplývajúce z legislatívy.

Priebežná činnosť PZS:

 • Realizácia navrhovaných nápravných opatrení, na základe aktuálnych zistení.
 • Realizácia vstupných, periodických, mimoriadnych a výstupných lekárskych preventívnych prehliadok.
 • Školenia prvej pomoci.
 • Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ochrany zdravia zamestnancov (organizácia práce a usporiadanie pracovísk, minimalizácia zdravotných rizík, …)
 • Spolupráca pri výchove a vzdelávaní zamestnancov pri ochrane a podpore zdravia.
 • Poradenstvo v oblasti plánovania a zavádzania nových technológií z pohľadu ochrany zdravia, ergonómie a fyziologie práce.
 • Pravidelné informovanie klienta o zmenách v legislatíve a ich dopade na rozsah služieb a povinností zamestnávateľa.

Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami:

Realizácia pravidelných, legislatívne stanovených previerok pracovísk v spolupráci s bezpečnostnotechniskou službou.

Spracovanie výsledkov hodnotenia zdravotných rizík a opatrení na ich minimalizáciu.

Každoročné vykonávanie povinných previerok na pracoviskách našimi odbornými pracovníkmi.

Kontrola dodržiavania stanovených podmienok v oblasti hygieny a fyziológie práce.