Profil odborného garanta

Odborným garantom PZS MIOMED s.r.o. je doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc.

získané odborné postgraduálne špecializácie:

špecializácia z internej medicíny 1. stupňa

špecializácia z internej medicíny 2. stupňa

špecializácia z kardiológie

špecializácia z pracovného lekárstva a toxikológie

odborná prax v oblasti verejného zdravotníctva:

1985 – 2000 prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie v Bratislave, vedúci Celoslovenskej komisie pre priznávanie chorôb z povolania

1988 – 2007 hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre klinické pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu

rok 2000 študijný pobyt zameraný na činnosť pracovnej zdravotnej služby vo Švédsku (Malmő)

1990 – 2008 vedúci Katedry pracovného lekárstva SZU v Bratislave

2000 – 2006 vedúci a odborný garant Pracovnej zdravotnej služby PZS Slovnaft a.s.

2007 – 2009 vedúci a odborný garant Pracovnej zdravotnej služby ŽNaP Novapharm, s.r.o

od 1. augusta 2009 riaditeľ a odborný garant Pracovnej zdravotnej služby MIOMED s.r.o.