Novinky

NOVELA ZÁKONA Č. 355/2007 Z.Z.

Zákon č. 403/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, začal byť účinný dňa 1.1.2016

Novela upravuje obsah žiadostí pre vydanie rozhodnutia príslušného orgánu verejného zdravotníctva (napr. vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky). K žiadosti je povinnosť priložiť podľa V § 13 odsek 6 písm. f) aj doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel  – tzv. kolaudačné rozhodnutie.

Znamená to, že kolaudačné rozhodnutie bude potrebné prikladať pri žiadostiach podľa §13 odsek 4 písm. a) až l)

 1. a)    o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
 2. b)    o schválenie prevádzkového poriadku a návrhu na jeho zmenu,
 3. c)     o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,
 4. d)    o návrhoch na zotavovacie podujatia,
 5. e)    o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,
 6. f)     o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,
 7. g)    o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,
 8. h)    o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín,
 9. i)      o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
 10. j)     o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 11. k)    o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 12. l)      o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov.

Povinnosť sa vzťahuje aj na konania, ktoré boli začaté pred 1.1.2016 a o ktorých ešte nebolo rozhodnuté.

 

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinná od 1.8.2014

Zákon 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona“).

Najdôležitejšou zmenou sú povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa pracovných podmienok a lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov, ktoré sú platné s účinnosťou od 1.8.2014. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad sa líši mierou rizika, ktorá vyplýva z konkrétnych pracovných podmienok nasledovne:

 1. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2, zamestnávateľ môže zdravotný dohľad nad ich pracovnými podmienkami zabezpečiť:
 1. a)      využitím tímu pracovnej zdravotnej služby (PZS),
 2. b)      prostredníctvom odborne spôsobilého pracovníka
 1. a)      samostatne lekárom (so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, preventívne pracovné lekárstvo a  toxikológia, služby zdravia pri práci, hygiena práce a pracovné lekárstvo, verejné zdravotníctvo alebo hygiena a epidemiológia),
 2. b)      samostatne verejným zdravotníkom, diplomovaným asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygienickej služby, iným zdravotníckym pracovníkom so špecializáciou v odbore hygiena pracovných podmienok alebo hygiena životných alebo pracovných podmienok, alebo
 3. c)      samostatne bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.
 1. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, teda práce zaradené do kategórie 3 a 4, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu s využitím tímu PZS.
 2. Fyzická osoba – podnikateľ, ktorý nezamestnáva iné osoby, sa povinnosť chrániť svoje zdravie vzťahuje len na osoby, ktoré vykonávajú rizikové práce (kategória 3 a 4).

Zamestnávateľ môže PZS zabezpečiť:

 1. a)      vlastnými odbornými zamestnancami,
 2. b)     dodávateľským spôsobom prostredníctvom týmu PZS na základe oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo zdravotníckym pracovníkom s príslušnou špecializáciou, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá vykonáva niektoré činnosti PZS samostatne v rozsahu zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.

Náplň činnosti PZS určuje novela zákona 204/2014 Z.z a Vyhláška MZ SR 208/2014 Z. z. Činnosti PZS slúžia na hodnotenie zdravotných rizík ohrozujúcich zdravie zamestnancov pri práci. Zameraním PZS je teda prevencia chorôb z povolania a udržiavanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov.

Kontrolou nad činnosťou PZS budú poverené regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Taktiež sú podrobne rozpracované podmienky posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa lekárskych preventívnych prehliadok.

 

Lekárske prehliadky je povinný zabezpečiť zamestnávateľ pre:

 1. a)      pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce (kategórie 3 a 4),
 2. b)      u zamestnancov, ktorých zdravotná spôsobilosť sa vyžaduje podľa osobitných predpisov,
 3. c)      u zamestnancov pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
 4. d)     u zamestnancov, ak nevykonávali prácu dlhšie ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov a ich práca je zaradená do kategórie 2, 3 alebo 4.

Prešli sme certifikáciou (25.03.2014)

Vážení klienti,

radi by sme Vám oznámili, že nám bol udelený certifikát ISO 9001:2009.

Certifikát tu.

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, PhD.
Vedúci pracovnej zdravotnej služby MIOMED s. r. o.
a odborný garant pre pracovnú zdravotnú službu

 

BOZP a PO (08.12.2011)

Spoločnosť MIOMED s.r.o. ponúka služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pre 1. a 2. kategóriu rizikových prác, v plnom rozsahu podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

V prípade záujmu o naše služby prosím vyplňte krátky dotazník na našej web stránke v sekcii „cenová ponuka“ prípadne nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

 

Vrátenie novely zákona č. 124/2006 Z.z. (11.11.2011)

Prezident SR vrátil novelu zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pre viac informácii prosím kliknite sem.

 

POZOR! ZMENA ADRESY! (15.09.2011)

Ambulancie MIOMED s.r.o boli presťahované do budovy Slovenskej technickej univerzity na Mýtnej ul. č. 28 v Bratislave.

Ďakujeme za pochopenie.