811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Hodnotenie psychickej záťaže

Základným problémovým okruhom psychológie práce je vzťah človek – práca. Výkonnosť pracovníkov ovplyvňuje niekoľko druhov činiteľov, ktoré môžu mať objektívny aj subjektívny charakter.

Prvotne ich možno rozdeliť na:

  • Technické, ekonomické a organizačné podmienky (úroveň technického vybavenia pracoviska, uplatňované technologické postupy, úroveň hygieny a bezpečnosti práce, pracovná doba, smennosť, nepretržitá prevádzka)
  • Spoločenské podmienky
  • Osobné determinanty pracovníka
  • Situačné podmienky

Výkon pracovníka a chod pracovného procesu ovplyvňuje niekoľko významných faktorov práce a pracovného prostredia:

 • Osvetlenie pracoviska
 • Farebné úprava pracoviska
 • Hluk na pracovisku
 • Mikroklimatické podmienky
 • Teplota

  Tieto faktory môžu vytvárať na pracovníka určitý stupeň záťaže:

Bežná záťaž, ktorá sa objavuje pri výkone stereotypných a zautomatizovaných činností, kedy pracovník nemusí vynakladať zvýšené úsilie a nestimuluje rozvoj osobnosti

zvýšená záťaž je pre rozvoj človeka nevyhnutná, urýchľuje osobnostný rast

 

hraničná záťaž predstavuje stav, kedy pozitívne účinky pôsobenia záťaže na pracovníka končia a narastá počet nežiaducich dôsledkov na psychiku i celkový zdravotný stav

extrémna záťaž predstavuje obrovský nesúlad medzi vonkajšími požiadavkami prostredia a možnosťami človeka potrebnými na ich zvládnutie. Pôsobenie extrémnej záťaže sprevádzajú výrazné poruchy správania, fyziologické a psychické procesy vo vnútri organizmu, často s trvalými dôsledkami na zdravie človeka.

Hodnotenie psychickej záťaže:

Pre zamestnávateľa je podľa zákona Národnej rady SR č. 355/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred psychickou pracovnou záťažou, povinnosťou hodnotiť stupeň záťaže, ktorému je vystavený jeho zamestnanec.

Cieľom procesu hodnotenia je:

analyzovať prvotné faktory záťaže u jednotlivých profesií a ich negatívny vplyv na fluktuáciu, práceneschopnosť a výkon pracovníkov

jednotlivé výsledky zhrnuté v záverečnej správe poskytujú zamestnávateľovi celkový obraz o pôsobení záťaže na pracovníka v rámci pracovného procesu, na základe čoho je možné

zaradiť zamestnancov do jednotlivých stupňov záťaže

navrhnúť i aplikovať opatrenia s cieľom eliminovať škodlivé faktory