811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Hodnotenie fyzickej záťaže

 • Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci sa týka posúdenia a merania fyzického namáhania, ktoré zamestnanci zažívajú pri vykonávaní svojich pracovných úloh. Cieľom tohto hodnotenia je identifikovať a zohľadniť potenciálne riziká spojené s fyzickou záťažou na pracovisku a vyvinúť opatrenia na minimalizáciu týchto rizík.

  Účelom hodnotenia je stanovenie fyzickej záťaže pri práci. Toto hodnotenie môže byť súčasťou procesu hodnotenia rizík v pracovnom prostredí. Po vykonaní hodnotenia fyzickej záťaže a určení kategórie práce pre faktor fyzická záťaž navrhujeme ďalší postup vrátane opatrení, ktoré smerujú k zlepšeniu pracovných podmienok, znížení pracovnej záťaže, poklesu zdravotných ťažkostí, predchádzaniu pracovných úrazov a chorôb z povolania.

  Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže pozostáva z viacerých parametrov:

  • Hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami
  • Meranie srdcovej frekvencie a výpočet energetického výdaja
  • Hodnotenie pracovných polôh – pomocou videozáznamu
  • Analýza prostredníctvom aplikácie CERAA

Pri posúdení fyzickej záťaže sa vychádza

  • Z obhliadky pracovísk so stanovením rizikových pracovných činností,
  • Z ergonomického auditu pracovného miesta,
  • Zo zhodnotenia ergonomických rizík pomocou ergonomických checklistov a aplikácie CERA,
  • Z antropometrických meraní pre posúdenie ergonomického usporiadania pracovného miesta,
  • Zo zistení zdravotných ťažkostí zamestnancov v oblasti podporno – pohybového aparátu pomocou ergonomického dotazníka
  • Z odborného posúdenia pracovných činností so zameraním na analýzu a predchádzanie výskytu chorôb z povolania z dôvodu dlhodobej, nadmernej a jednostrannej záťaže (napr. profesionálne ochorenia v oblasti karpálneho tunela, ramien, lakťov a pod.)
   

  Výsledkom hodnotenia je porovnanie získaných hodnôt s limitnými hodnotami v príslušnej legislatíve, zaradenie prác do prislúchajúcich kategórii, odporúčania na vykonanie opatrení na zníženie fyzickej záťaže (napr. organizačné, ergonomické, technické a pod.).