811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Ergonómia a fyziológia práce

Ergonómia a fyziológia práce sú v oblasti ochrany zdravia zamestnancov nenahraditeľné. Ich aplikáciou do pracovného procesu sa zaisťuje ochrana zdravia pracovníkov, bezpečnosť pri práci a efektívna optimalizácia produktivity práce s vylúčením rizika poškodenia zdravia. Ergonómia práce je jedným z kľúčových prvkov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Rozvrhnutie pracoviska má byť ergonomické, čiže navrhnuté tak, aby vykonávaná činnosť bola čo najjednoduchšia, rýchla a zároveň bez zvýšeného rizika pracovných úrazov a chorôb z povolania.

Vhodný ergonomický dizajn pracoviska môže pomôcť predchádzať fyzickým a psychickým problémom spojeným s prácou, ako sú bolesti chrbta, svalové napätie, únava a iné nepríjemné následky. Ergonómia sa využíva v rôznych odvetviach, vrátane priemyslu, kancelárskych prostredí, dopravy.

Hodnotenie ergonómie

Naši vysokokvalifikovaní odborníci, s niekoľkoročnou skúsenosťou, zabezpečujú hodnotenie záťaže pracovníkov z hľadiska ergonómie a fyziológie práce opierajúc sa o súčasne platnú legislatívu. Máme skúsenosti s praktickou objektivizáciou pracovnej záťaže a jej hodnotením v rôznych oblastiach podnikania, od priemyslu až po administratívne činnosti.

Potrebujete zhodnotiť, či sú vaše pracoviská vhodne ergonomicky usporiadané? Rýchlu analýzu je možné vykonať prostredníctvom aplikácie CERAA našimi zaškolenými pracovníkmi. Hodnotenie vykonáva vyškolený pracovník (školenie odborne zastrešované Slovenskou ergonomickou spoločnosťou).

Zabezpečíme:

  • Plnohodnotné hodnotenie pracovných polôh
  • Hodnotenie priestorových požiadaviek na pracovisko
  • Posúdenie zorného priestoru
  • Komplexné zhodnotenie administratívnych pracovísk
  • Hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami

Vybrané metódy hodnotenia:

Metóda    

Charakteristika

REBA

(Rapid Entire Body Assessment)

Metodika pre hodnotenie pracovných polôh, nástroj ergonomickej analýzy na biomechanické a polohové zaťaženie jednotlivých časti tela v dvoch základných skupinách. Skupina zahŕňa hodnotenie krku, trupu, dolných končatín a vyvinutú silu pri manipulácii s bremenami a hodnotenie paží, zápästí, predlaktí, horných končatín a techniky uchopenia.

RULA

(Rapid Upper Limb Assessment)

Stanovenie muskoskeletárneho zaťaženia so zameraním sa na záťaž horných končatín a krku. Identifikuje biomechanické svalové zaťaženie spojené s pracovnou polohou, používanou silou, statickou alebo dynamickou prácou ktorá môže prispievať k vzniku svalovej únavy. Je zameraná na krk, trup a horné končatiny, zápästie a ideálna pre sediacich pracovníkov.

KIM

(Key Item Method)

Metóda kľúčových indikátorov pre manuálne zdvíhanie, hodnotenie ručnej manipulácie s bremenom, hodnotenie zdvíhania, držania, nosenia, posúvania a ťahania bremien počas sledovaného času.

Dôsledok nadmernej fyzickej záťaže pracovníkov v podnikoch sú vznikajúce choroby z povolania, tie predstavujú pre firmu nemalé finančné náklady. Taktiež zvyšujú fluktuáciu pracovníkov, úrazovosť, práceneschopnosť, či náklady na kompenzáciu vyššej kategórie rizikovej práce. Ak sú správne identifikované rizikové faktory a účinné nápravné opatrenia môže spoločnosť ušetriť náklady spojené so mzdovou kompenzáciou za sťažený výkon práce, ktorá predstavuje najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu pre každého pracovníka.