811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Dokumentácia

Využite naše služby na spracovanie dokumentácie pre vašu prevádzku. Náš tím Vám pomôže s uvedením priestorov do prevádzky, s komunikáciou s príslušným úradom vereného zdravotníctva a iných úradov potrebných k schváleniu vašej prevádzky.

Vypracujeme dokumentáciu:

 • Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou rizikovým faktorom pri práci (biologický faktor, chemický faktor, karcinogénny faktor, mutagénny faktor, ionizujúce žiarenie, optické umelé žiarenie, elektromagnetické žiarenie,  fyzická záťaž, záťaž teplom a chladom, vibrácie, hluk a ďalšie)
 • Prevádzkový poriadok pre zdravotnícke zariadenia
 • Prevádzkový poriadok pre kozmetické salóny a solária
 • Prevádzkový poriadok pre stravovacie zariadenia
 • Prevádzkový poriadok pre zariadenia pre deti (materské školy, denné centrá, centrá voľného času)
 • HACCP dokumentácia
 • Hygienicko – epidemiologický režim pracoviska
 • Havarijný plán pracoviska
 • Nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Traumatologický plán
 • Príručka pre prácu so zobrazovacími jednotkami (ergonómia pracoviska)