Objektivizácia pracovného prostredia

Objektivizácia faktorov pracovného prostredia slúži na zhodnotenie zdravotného rizika a určenie ich dôležitosti.

Medzi základné povinnosti zamestnávateľa je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.

Naša Pracovná zdravotná služba zabezpečuje orientačné alebo objektivíne kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným faktorom práce a pracovného prostredia, vlastnými odborne spôsobilými osobami, resp. subdodávateľmi.

Pre našich klientov zabezpečujeme merania nasledujúcich faktorov práce a pracovného prostredia:

 • hluk,
 • chemické faktory,
 • prach – pevné aerosóly,
 • vibrácie,
 • bremená (časové snímky),
 • elektromagnetické pole,
 • laserové žiarenie,
 • UV žiarenie,
 • záťaž teplom a chladom (časové snímky),
 • osvetlenie,
 • mikroklimatické podmienky,
 • mutagénne faktory,
 • karcinogénne faktory.