BOZP, PO

V oblasti BOZP a PO poskytujem rozsiahly systém nielen preventívnych, ale i ochranných opatrení, odborný dohľad, poradenskú a konzultačnú činnosť.

Vysokokvalifikovaní pracovníci sú zárukou, že po dôkladnom oboznámení sa s pracovným prostredím, pracovnými podmienkami a jednotlivými činnosťami na pracovisku, stanovia a naplánujú opatrenia potrebné k implementácii a zlepšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ohľadom aktuálne platnú legislatívu.

V tejto oblasti ponúkame:

+ vypracovanie kompletnej dokumentácie
+ školenie zamestnancov
+ činnosť bezpečnostného technika
+ činnosť autorizovaného bezpečnostného technika
+ výkon činnosti požiarneho technika
+ ďalšie odborné služby