Ďalšie služby

Pracovná zdravotná služba MIOMED s.r.o. vykonáva kompletnú odbornú poradenskú službu pre zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia pri práci. V rámci zdravotného dohľadu vykonáva odborné a špecializované činnosti týkajúce sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a spôsobu vykonávania práce s ohľadom na zdravie a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vrátane výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci špecializovanými odborníkmi.

V rámci rozširovania spektra našich služieb, ponúkame zabezpečenie služieb aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR 124/2006 Z.z. v znení zákona 309/2007 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi právnických a fyzických osôb na základe požiadavky zákona NR SR č.314/2001 Z.z. a vykonávacej vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.

Všetky služby zabezpečujeme na celom území Slovenskej republiky, prostredníctvom vysokokvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnou skúsenosťou a za bezkonkurenčné ceny na trhu.