Cenová ponuka – PZS

Vážený náš potencionálny klient,

prosíme Vás o vyplnenie dotazníka na základe, ktorého Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku nevyhnutne potrebných výkonov pracovnej zdravotnej služby podľa aktuálnych požiadaviek súčasnej legislatívy, ktorú nájdete aj na stránkach PZS MIOMED s.r.o. www.miomed.sk v sekcii Legislatíva.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa prosím obráťte na našich pracovníkov a kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom, radi Vám poskytneme pomoc.

Spoločnosť

Názov spoločnosti *
Sídlo spoločnosti *
IČO spoločnosti *
Popis činnosti *
Kontaktná osoba *
Telefón * E-mail *

Celkový počet zamestnancov z toho v jednotlivých prevádzkach podľa lokality

Názov pracoviska ** Lokalita (mesto, obec) Počet zamestnancov

** (napr. stolárska dielňa, zámočnícka dielňa, montážna hala, výrobná hala, sklad, administratívne priestory)

Doplnkové informácie

Celkový počet zamestnancov *
Koľko zmenné sú vaše prevádzky? *
Mala už vaša spoločnosť zabezpečované služby Pracovnou zdravotnou službou? ánonie
Máte vypracované na jednotlivých prevádzkach pracovné poriadky? ánonie
Máte vypracované na jednotlivých prevádzkach posudky o riziku? ánonie
Boli vo Vašej spoločnosti realizované merania škodlivých faktorov pracovného prostredia a objektivizované výsledky ich merania? ánonie
Máte Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vyhlásené rizikové práce 3. a 4. kategórie? ánonie


Označte prosím, aké škodlivé faktory pracovného prostredia a/alebo zdravotne záťažové práce sa, podľa Vašich informácií, môžu vyskytovať na Vašich pracoviskách. Údaje o počte exponovaných pracovníkov prosím vyplňte v políčku pri príslušnom rizikovom faktore:

Rizikové faktory Počet zamestnancov
Chemické faktory
Fyzikálne faktory
Biologické faktory
Dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín
Psychická pracovná záťaž
Fyzická záťaž
Práca so zobrazovacími jednotkami
Práca vo výškach
Práca s bremenami
Nočná práca
Vedenie motorových vozidiel
Obsluha strojov (napr. VZV, žeriav)
Iné

UVEĎTE VAŠE prípadné ďalšie špecifické požiadavky na zaistenie zákonom požadovanej PZS:

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a poskytnutie potrebných údajov k vypracovaniu cenovej ponuky. Naši zamestnanci Vás budú kontaktovať a čo najskôr Vám zašleme našu cielenú cenovú ponuku.

Kontakt na Pracovnú zdravotnú službu MIOMED s.r.o.

Mgr. Veronika Strasserová, PhD., Mob. 0917 497 141, miomed@miomed.sk