Cenová ponuka – PZS

Vážený náš potencionálny klient,

prosíme Vás o vyplnenie dotazníka na základe, ktorého Vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku nevyhnutne potrebných výkonov pracovnej zdravotnej služby podľa aktuálnych požiadaviek súčasnej legislatívy, ktorú nájdete aj na stránkach PZS MIOMED s.r.o. www.miomed.sk v sekcii Legislatíva.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa prosím obráťte na našich pracovníkov a kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom, radi Vám poskytneme pomoc.

  Spoločnosť

  Názov spoločnosti *
  Sídlo spoločnosti *
  IČO spoločnosti *
  Popis činnosti *
  Kontaktná osoba *
  Telefón * E-mail *

  Celkový počet zamestnancov z toho v jednotlivých prevádzkach podľa lokality

  Názov pracoviska ** Lokalita (mesto, obec) Počet zamestnancov

  ** (napr. stolárska dielňa, zámočnícka dielňa, montážna hala, výrobná hala, sklad, administratívne priestory)

  Doplnkové informácie

  Celkový počet zamestnancov *
  Koľko zmenné sú vaše prevádzky? *
  Mala už vaša spoločnosť zabezpečované služby Pracovnou zdravotnou službou? ánonie
  Máte vypracované na jednotlivých prevádzkach pracovné poriadky? ánonie
  Máte vypracované na jednotlivých prevádzkach posudky o riziku? ánonie
  Boli vo Vašej spoločnosti realizované merania škodlivých faktorov pracovného prostredia a objektivizované výsledky ich merania? ánonie
  Máte Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vyhlásené rizikové práce 3. a 4. kategórie? ánonie


  Označte prosím, aké škodlivé faktory pracovného prostredia a/alebo zdravotne záťažové práce sa, podľa Vašich informácií, môžu vyskytovať na Vašich pracoviskách. Údaje o počte exponovaných pracovníkov prosím vyplňte v políčku pri príslušnom rizikovom faktore:

  Rizikové faktory Počet zamestnancov
  Chemické faktory
  Fyzikálne faktory
  Biologické faktory
  Dlhodobé, nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín
  Psychická pracovná záťaž
  Fyzická záťaž
  Práca so zobrazovacími jednotkami
  Práca vo výškach
  Práca s bremenami
  Nočná práca
  Vedenie motorových vozidiel
  Obsluha strojov (napr. VZV, žeriav)
  Iné

  UVEĎTE VAŠE prípadné ďalšie špecifické požiadavky na zaistenie zákonom požadovanej PZS:

  Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a poskytnutie potrebných údajov k vypracovaniu cenovej ponuky. Naši zamestnanci Vás budú kontaktovať a čo najskôr Vám zašleme našu cielenú cenovú ponuku.

  Kontakt na Pracovnú zdravotnú službu MIOMED s.r.o.

  Mgr. Veronika Strasserová, PhD., Mob. 0917 497 141, miomed@miomed.sk