811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Prehľad najdôležitejších zmien:

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva, zníženie podnikateľského zaťaženia:

 • ruší sa povinnosť zamestnávateľa predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie návrh na odstraňovanie azbestu zo stavieb; po novom bude iba oznamovacia povinnosť 10 dní pred začiatkom práce s predložením určených dokumentov, bez správneho poplatku,
 • ruší sa povinnosť zamestnávateľa vypracovať vnútorný predpis pri záťaži teplom z technológie,
 • ruší sa povinnosť zamestnávateľa vypracovať prevádzkový poriadok pri rizikovej práci z dôvodu záťaže teplom alebo chladom z technológie,
 • ruší sa povinnosť predkladať úradom verejného zdravotníctva na schválenie zotavovacie podujatie (napr. detský tábor), namiesto toho sa stanovuje pre organizátora tohto podujatia povinnosť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámiť, a to najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom; organizátor zotavovacieho podujatia však bude naďalej povinný dodržiavať povinnosti ustanovené zákonom a regionálne úrady budú naďalej vykonávať kontroly,
 • nebudú sa v rámci záväzných stanovísk posudzovať územnoplánovacie podklady, keďže ide iba o nezáväzné a východiskové dokumenty,
 • nebudú predmetom posudzovania v rámci záväzných stanovísk ani stavby, ktoré nemajú vplyv na verejné zdravie, ako sú napríklad teplovodné rozvody, elektrické prípojky, úpravy potokov, mosty, plynovod a podobne,
 • prehľadne sa upravujú ustanovenia o odbornej spôsobilosti, vydávaní osvedčení a dokladov o odbornej spôsobilosti, požiadavky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, zrušenie a zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedenie registra držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

 

Oblasť preventívneho pracovného lekárstva:

 • pri uvedení priestorov do prevádzky orgánom verejného zdravotníctva sa zamestnávateľovi poskytuje väčší časový interval (4 mesiace) na zabezpečenie posúdenia zdravotného rizika a prípravu posudku o riziku (doteraz 2 mesiace),
 • doplnenie činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľa
  • pripravuje odborné podklady a poskytuje súčinnosť pri prešetrovaní podozrenia na chorobu z povolania orgánom verejného zdravotníctva,
  • pripravuje návrh na zaradenie prác medzi rizikové práce,
 • ak špecializované pracovisko pracovného lekárstva posudzuje podozrenie na chorobu z povolania u zamestnanca a zároveň vykonáva pracovnú zdravotnú službu pre jeho zamestnávateľa, musí byť podozrenie na chorobu z povolania u zamestnanca posúdené regionálnou komisiou na posudzovanie chorôb z povolania,
 • doplnenie lehoty na uchovávanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu – 10 rokov od ukončenia práce (okrem rizikovej práce, pri ktorej sa lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu uchovávajú 20 rokov od ukončenia práce a práce s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom, pri ktorej sa lekárske posudky uchovávajú 40 rokov od ukončenia práce),
 • zosúladenie pôvodnej terminológie „veľmi toxické látky a zmesi a toxické látky a zmesi“ s terminológiou používanou v európskej chemickej legislatíve – „akútne toxické látky a zmesi“.

Legislatívny proces:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie