811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci, ktoré boli zákonom č. 289/2017 Z. z. zmenené

Zamestnávateľ je povinný:

Komentárposúdenie zdravotného rizika vrátane opakovaného posúdenia zdravotného rizika v určenej frekvencii zamestnávateľ zabezpečuje v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Opakované posúdenie zdravotného rizika zamestnávateľ zabezpečuje na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, 3 alebo 4. Frekvencia opakovaného posúdenia zdravotného rizika v kategórii 2 je raz za 18 mesiacov, v kategórii 3 a 4 je raz ročne. Na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 1, zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť opakované posúdenie zdravotného rizika.  Ak sa pri opakovanom posúdení zdravotného rizika zistí zmena pracovných podmienok, ktorá má vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík, pracovná zdravotná služba vypracuje pre zamestnávateľa posudok o riziku.  Ak sa pri opakovanom posúdení zdravotného rizika nezistí zmena pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík, pracovná zdravotná služba vypracuje pre zamestnávateľa písomný záznam o posúdení rizika.  Zamestnávateľ poskytne kópiu posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík zástupcom zamestnancov.

 

Komentárzamestnávateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, 3 alebo 4. Táto povinnosť zamestnávateľa sa netýka zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1. Zákonom sa vymedzujú náležitosti tejto evidencie zamestnancov, ktorá obsahuje názov pracoviska, názov profesií a faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci konkrétnych profesií vystavení s uvedením kategórie práce osobitne pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia, ako aj výsledkov kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania (merania) zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri posúdení zdravotného rizika, ak bolo vykonané.

Komentár – zamestnávateľ predkladá príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie do rizikových prác, na zmenu alebo vyradenie z rizikových prác v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

Komentárinformáciu, ktorá obsahuje údaje o zamestnancoch vykonávajúcich rizikové práce k 31. decembru kalendárneho roku, zamestnávateľ predkladá príslušnému orgánu verejného zdravotníctva do 15. januára nasledujúceho roka.

 

Povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci, ktoré boli zo zákona č. 355/2007

  1. z. vypustené (zrušené)

 

Povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci, ktoré boli zákonom č. 289/2017

  1. z. doplnené (nové)

 

Zamestnávateľ je povinný:

Komentárposudzovaná osoba pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania je súčasný alebo bývalý zamestnanec zamestnávateľa

Komentárzákonom sa vymedzujú náležitosti tohto oznámenia, ktoré obsahuje údaje z evidencie zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 a to názov pracoviska, názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci konkrétnych profesií vystavení a počet zamestnancov pracoviska.

Vzhľadom na nutnosť zabezpečiť podmienky elektronického oznamovania údajov príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, toto ustanovenie zákona nadobudne účinnosť 1. júla 2018. Z toho dôvodu budú zamestnávatelia prvý krát elektronicky oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje k 31. decembru 2018 o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, a to do 15. januára 2019.

 

 

Pracovná zdravotná služba

 

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Zamestnávateľ je povinný:

službou (§ 52 ods. 1 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z.)

Komentár – zamestnávateľ je povinný zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov s ohľadom na mieru zdravotného rizika pri práci a to spoluprácou s pracovnou zdravotnou službou pri plnení konkrétnych povinností vyplývajúcich zamestnávateľovi zo zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 289/2017 Z. z. Táto povinnosť zamestnávateľa sa vzťahuje na zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva.

 

Pracovná zdravotná služba vykonáva najmä:

Komentár – náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby je v zákone č. 289/2017 Z. z. upravená osobitne pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené kategórie 1 alebo 2 a osobitne pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 3 alebo 4,pričom je diferencovaná podľa miery zdravotného rizika pri práci.

Zo zákona č. 355/2007 Z. z. je vypustený minimálny časový rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórii prác u zamestnávateľov, a to pri výkone dohľadu nad pracovnými podmienkami aj pri výkone lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Vzhľadom na požiadavky vyplývajúce z praxe boli upravené závery lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu v zmysle ich zjednodušenia do troch záverov a to

– spôsobilý na výkon posudzovanej práce,

– spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením,

– dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce.

 

Zamestnávateľ môže zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu vlastnými zamestnancami (ktorí sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu) alebo dodávateľským spôsobom.

Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú

Komentár – verejný zdravotník, ktorý bude vykonávať samostatne činnosť pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2, musí v rámci ohlásenia doložiť Úradu verejného zdravotníctva SR doklad o praxi na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo na pracovisku pracovnej zdravotnej služby v trvaní najmenej 2 roky. Verejný zdravotník, ktorý nespĺňa požadovanú dĺžku praxe v trvaní najmenej 2 roky, môže byť súčasťou tímu pracovnej zdravotnej služby alebo môže vykonávať činnosť pracovnej zdravotnej služby len pre svojho zamestnávateľa.

UPOZORNENIE

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 289/2017 Z. z. 1. decembra 2017 nevykonávajú činnosť pracovnej zdravotnej služby (dohľad nad pracovnými podmienkami) pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, ani bezpečnostnotechnická služba.

Posudok o riziku a kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, ktorý vypracoval bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostnotechnická služba podľa predpisov účinných od 1. augusta 2014 do 30. novembra 2017, zostáva v platnosti do času zmeny pracovných podmienok na pracovisku, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika pri práci a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík (§ 63j

zákona č. 289/2017 Z. z.).

 

Úrad verejného zdravotníctva SR uverejňuje na svojom webovom sídle v časti Informácie / Pracovná zdravotná služba:

– zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom prezamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1, 2, 3 alebo 4

– zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2 – aktualizovaný od 1.12.2017

– zoznam fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávali samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 alebo 2, od 1.8.2014 do 30.11.2017

 

Vypracoval: Odbor preventívneho pracovného lekárstva

http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Zakon_289_2017.pdf