Syndróm karpálneho tunela

Syndróm karpálneho tunela – súbor príznakov poškodenia nervov, šliach a svalov ruky zapríčinený prácou so zobrazovacou jednotkou.

Syndróm karpálneho tunela je jednou z najčastejších a najúpornejší ochorení ruky pri práci so zobrazovacou jednotkou, ktorý je tiež nazývaný útlakovým syndrómom. Toto chronické ochorenie sprevádza zvýšená citlivosť a bolesť.

Aké sú prejavy choroby :

 • bolesti v oblasti postihnutého zápästia ruky, ktorá ovláda počítačovú myš – predovšetkým v noci
 • pocity mravenčenia prstov ruky predovšetkým v noci
 • pocity tŕpnutia prstov ruky
 • slabosť prstov ruky – vypadávanie predmetov z ruky
 • pocit straty citlivosti niektorých prstov ruky

Aké sú príčiny choroby :

 • hormonálne poruchy (napr. znížená funkcia štítnej žľazy-hypotyreóza)
 • stavy po úrazoch ruky
 • dlhodobý tlak na oblasť zápästia pri práci

Aký je mechanizmus vzniku Syndrómu karpálneho tunela – Syndrom canalis carpi – pri práci so zobrazovacou jednotkou a jeho následky :

 • Dlhodobý aj takmer pri pracovnej činnosti nepociťovaný tlak na oblasť zápästia kde priamo pod kožou prebieha len pokožkou chránená kostná úžina obsahujúca stredový nerv (nervus medianus) dôležitý pre ovládanie funkcií ruky a prenos bolesti.
 • Vznik choroby pri práci významne podporuje dlhodobá záťaž stále rovnakých svalových skupín ruky , opakovaná, vysoko frekventovaná, stereotypná záťaž vo vynútenej polohe pri úchope počítačovej myši.
 • Ľudský organizmus reaguje na tento, vo vývoji človeka nezvyklý vonkajší mechanický podnet, z počiatku ochrannou tvorbou podkožného opuchu a neskôr tuhšieho väzivového vankúšika v oblasti kostnej úžiny v postihnutom zápästí.
 • Pri pretrvávaní vonkajšieho tlaku na oblasť postihnutého zápästia , napr. pri dlhodobej práci s myšou pri zobrazovacích jednotkách – tuhší väzivový vankúšik sa mení na otlak, ktorý pritláča v zápästí na nerv, ktorý je uložený v v zápästnom kostenom korýtku a tento nemá pred týmto vonkajším tlakom kam uhnúť.
 • Tento tlak postupne vytvára, podľa rôznych prídavných okolností, napr. vrodených anatomických miestnych pomerov, alebo sklonov k nadmernej tvorbe väziva u postihnutých jedincov, po rôzne dlhej dobe vystavenia sa tomuto vplyvu – manifestné chorobné príznaky.
 • Organizmus človeka nemá z hľadiska ochranných mechanizmov proti vonkajším mechanickým vplyvom, na pôsobenie takéhoto negatívneho faktora (dlhodobý mierny tlak v oblasti zápästia) primeranú účinnú zdraviu neškodiacu odpoveď.
 • Dlhodobý tlak väziva v oblasti v oblasti zápästného kostného korýtka, vedia postupne k vážnym poruchám a poškodeniam nervov a ciev vyvolávajúcich čoraz závažnejšie chorobné prejavy vedúce okrem výrazných bolestí až k závažným poruchám funkcie ruky.

Závažné poruchy vedenia nervových vzruchov do ruky, už aj po odstránení vonkajšej príčiny –napr. odstránenie tlaku na oblasti zápästia pri práci so zobrazovacou jednotkou, nie je možné liečiť len konzervatívne (rehabilitačne, alebo fyzikálne cielenými procedúrami, podávaním liekov v injekčnej, infúznej alebo tabletkovej forme), ale je potrebné vykonať chirurgický zákrok odstraňujúci vytvorené väzivo v oblasti postihnutej zápästnej kostnej úžiny. V závažných prípadoch dosahuje tento chirurgický zákrok najviac 70 % významnú účinnosť.

Syndróm karpálneho tunela, ktorý vznikol aj napr. pri práci so zobrazovacími jednotkami , je najčastejšou chorobou z povolania- chorobou z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia – u nás aj v iných štátoch s ich viacročným rozsiahlym využívaním.

Ťažké formy choroby môžu vyústiť do vleklého celoživostného priebehu. Bývajú aj relatívne častou formou invalidizácie postihnutého.

Aké sú možnosti prevencie vzniku syndrómu karpálneho tunela pri práci so zobrazovacou jednotkou ?

Možnosti primárnej prevencie :

  • Včasné zistenie negatívnych rizikových faktorov a podmienok vzniku syndrómu karpálneho tunela a zvýšeného výskytu prvotných ešte zvrátiteľných príznakov ochorení u zamestnancov daného konkrétneho pracoviska pracovnou zdravotnou službou – znamená možnosť odstránenia zdrojov zdravotných rizík, resp. ich významné zníženie a tým úspešnú prevenciu poškodenia zdravia zamestnancov pri práci !
 • Zavedenie včasných opatrení zameraných na minimalizácia až odstránenie dlhodobého tlaku na oblasť zápästia pri práci so zobrazovacou jednotkou, nadmerné dlhodobé a jednostranné preťažovanie svalov a šliach ruky podľa odporúčaní a v spolupráci s odborným poradenstvom pracovníkov pracovnej zdravotnej služby .
 • Zabezpečenie, pri práci s myšou, vhodnej mäkkej gelovej podložky pod zápästie.
 • Systematické vykonávanie a vyhodnocovanie hygienického prieskumu pracovných podmienok na pracoviskách s možnosťou vzniku syndrómu karpálneho tunela (napr. práce so zobrazovacími jednotkami v trvaní viac ako 4 hod. denne), vrátane pravidelného anonymného prieskumu výskytu zdravotných ťažkostí pri práci, v skupinách exponovaných zamestnancov.
 • Zabezpečenie, pracovnou zdravotnou službou odporúčaných, aktuálnych preventívnych opatrení , na vybavenie pracovísk náležitými prostriedkami na ochranu zdravia pri práci.
 • Zabezpečenie edukácie a vykonávania špeciálnej preventívnej rehabilitácie pohybového aparátu každým zamestnancom, ktorý pracuje viac ako 4 hod. so zobrazovacou jednotkou denne, počas krátkeho prerušenia práce po 1. resp. 2 hodinách(špeciálne v tomto prípade so zameraním sa aj na preventívne rehabilitačné cviky ruky s ktorou ovláda počítačovú myš).

Možnosti sekundárnej prevencie :

 • Včasné zistenie prvých znakov choroby – pri cielených lekárskych preventívnych prehliadkach, odddiferencovanie od zdravotných ťažkostí iného pôvodu, znamená vyliečenie, resp. podstatné zmiernenie následkov vzniknutého syndrómu karpálneho tunela.
 • Dodržanie racionálneho realizačného programu : zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok pre zamestnancov vykonávajúcich práce so zobrazovacími jednotkami viac ako 4 hodiny denne. (Vstupné lekárske preventívne prehliadky a periodické lekárske preventívne prehliadky v troj-ročných intervaloch).
 • Zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky výhradne u lekárov s aktuálnou znalosťou úrovne vplyvu rizikových faktorov pri práci na zdravotný stav nimi vyšetrovaných zamestnancov toho ktorého podniku.
 • Zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky u lekárov vykonávajúcich v rámci lekárskej preventívnej prehliadky : dotazníkový neanonymný prieskum zdravotných ťažkostí vyšetrovaného zamestnanca; posúdenie spôsobilosti vykonávať danú konkrétnu prácu aj v súvislosti s informáciami o miere rizík, ktorým je vyšetrovaný zamestnanec pri práci reálne vystavený.
 • Zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky u lekárov cielene vykonávajúcich skríning zrakových porúch, príznakov porúch pohybového aparátu (vrátane testu zameraného na podozrenie na syndróm karpálneho tunela – napr. Tinelov test; resp. so zameraním na choroby chrbtice)
 • V prípade legislatívne opodstatnenej požiadavky zabezpečiť zamestnancovi aj preventívne vyšetrenie u odb. očného lekára;
 • V rámci činnosti pracovnej zdravotnej služby zabezpečiť využitie výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok na operatívne odporúčania pre zamestnávateľa na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov pracujúcich v daných konkrétnych pracovných podmienkach.
 • Využiť získané informácie o miere a následkoch vystavenia konkrétneho zamestnanca negatívnym faktorom pri práci so zobrazovacími jednotkami (napr. pri prevencii syndrómu karpálneho tunela) na jeho poučenie o možnosti a dôležitosti ním vykonávaných preventívnych opatrení pri práci a po práci (napr. odporúčanie foriem individuálnej preventívnej rehabilitácie).
 • Na objektívne posúdenie miery postihnutia stredového nervu (nervus medianus) popísaným úžinovým syndrómom sa v pracovno-lekárskej praxi, ďalej už z diagnostických a liečebných dôvodov, využíva – elektromyografia (zisťuje sa ňou presný stupeň spomalenia priebehu elektrického vzruchu nervom cez postihnutú karpálnu úžinu).

3.11.2013

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc

vedúci pracovnej zdravotnej služby MIOMED s. r. o

odborný pracovný lekár a toxikológ