811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Dôvody: – podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike (aj v štátoch EÚ a ekonomicky a civilizačne vyspelejších štátoch sveta) zamestnávatelia sú povinní robiť opatrenia v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a zodpovedajú podľa Zákonníka práce za škody spôsobené zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,

– podľa zmyslu ostatnej novelizácie Zákona č. 124/2006 Z. z. ako aj Zákona č. 355/2007 Z.z., som si vedomí ako zamestnávateľ zásadnej zodpovednosti za zdravie zamestnancov pri práci, ktorú im dávam,
– (zjednodušene; aj podľa biblického morálneho poučenia platí: „ Beda tomu, z koho hriech pochádza“; V tomto prípade – hriech sa rovná nebezpečiu poškodeniu zdravia zamestnancov z práce).

Poškodenie zdravia zamestnancov môže, v určitých prípadoch, pri všetkých najlepších ekonomických a sociálnych úmysloch toho zamestnávateľa, pochádzať práve z práce, resp. z pracovného prostredia v ktorom zamestnanec pracuje. Podiel iných faktorov na ohrození zdravia z práce, mimo príčin pracovného pôvodu, je však potrebné tiež v tejto súvislosti, starostlivo odborne  identifikovať, posúdiť a včas odstrániť. Je to  v záujme, tak zdravia samotného zamestnanca, ako aj v záujme zamestnávateľa, aby vedel optimálne realizovať politiku správnej ochrany zdravia zamestnancov, ku ktorej patrí tak starostlivosť o zdravé pracovné podmienky, ako aj o  zdravie jeho zamestnancov, ako základného predpokladu nielen zamedzenia vzniku poškodení zdravia z práce, ale aj dlhodobého podávania kvalitných pracovných výkonov.

 

Zamestnávateľ je morálne aj legislatívne plne zodpovedný za:

–          zdravú prácu a  pracovné prostredie svojich zamestnancov,

–          zdravie svojich zamestnancov pri práci.

 

Ako nás učí história vývoja ľudskej činnosti, najmä v oblasti zavedených nových technológií práce,  všetko dobré pokrokové  ide ruka v ruke aj s určitou mierou väčších – menších  negatívnych vplyvov na pracujúceho človeka.

Na jednej strane, ako zamestnávateľ, prinášam svojim zamestnancom možnosť pozitívneho rozvoja telesných a duševných schopností, ako aj zvýšenie ekonomickej a sociálnej úrovne ich života.

Na druhej strane však okrem zabezpečenia úspešnej realizácie môjho podnikateľského zámeru a profitu, nesiem, nielen morálnu, ale aj legislatívne podporenú zodpovednosť za  zdravú prácu, zdravé pracovné prostredie a zdravie mojich zamestnancov pri práci.

Legislatívne podporená zodpovednosť zamestnávateľa,  aj napriek niektorým  stále meniacim sa zneniam zákona v oblasti niektorých častí konkrétnej realizácie znamená stále dostatočnú podporu ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Pokrýva však nielen zabezpečenie základných všeobecných povinností v oblasti ochrany zdravia pri práci, tak ako sú definované v súčasne platnej aktuálne novelizovanej legislatíve, ale v konečnom dôsledku je tu stále platná zodpovednosť zamestnávateľa, pri zabezpečení všetkých potrebných príslušných foriem zdravotnej prevencie poškodení zdravia, ktoré mu  boli v danom čase na danom mieste prakticky k dispozícii a  ktoré z rôznych príčin nevyužil  na účinnú ochranu zdravia svojich zamestnancov.

Ako racionálny a hospodárny zamestnávateľ si musím, vo vlastnom záujme a podľa vyššie uvedených princípov mojej zodpovednosti za zdravé pracovné prostredie a zdravie mojich zamestnancov uvedomiť, že legislatívny rámec je len veľmi hrubý rámec, ktorý mi síce pomáha v smerovaní k zlepšenej ochrane zdravia zamestnancov, ale zároveň aj zvyšuje mieru mojej zodpovednosti pri rozhodovaní, resp. voľbe poskytovateľa zdravotnej prevencie (napr. posudzovanie faktorov práce z hľadiska ich konkrétneho aktuálneho nebezpečenstva pre zdravie a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov – dostatočne kompetentnými, kvalitnými  zdravotnými službami.

Komplexná zdravotná starostlivosť v tejto najcitlivejšej oblasti prvotnej zdravotnej prevencie, na ktorú sú hlavne zacielené odporúčané opatrenia,  tak v oblasti verejného zdravotníctva, ako aj v oblasti náplne a spôsobu vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok, sa môže realizovať výlučne spôsobom úzkej tímovej spolupráce medzi vysokoškolsky odborne vzdelaným zdravotníckym pracovníkom (verejný zdravotník) a lekárom vykonávajúcim lekárke preventívne prehliadky  zamestnancov.

Pri rozhodovaní o posúdení miery pôsobenia jednotlivých faktorov práce na zdravie zamestnancov, môže zodpovedne posúdiť spôsobilosť vykonávať danú konkrétnu prácu len tím zdravotníckych pracovníkov, v ktorom je možná priama neobmedzená výmena potrebných  informácií o danom pracovnom prostredí a jeho vplyve na aktuálny zdravotný stav, ktorý môže vyšetriť a posúdiť len lekár takto odborne zameranej služby  v priamej spolupráci s lekárom vykonávajúcim preventívne prehliadky (napr. ochrana osobných údajov o zdravotnom  stave zamestnanca).    

 

Ak nie sú faktory práce na pracovisku posudzované takto komplexne, napr.  v tom  prípade, ak nie sú v podniku  kategorizované práce alebo ak nie sú lekárske preventívne prehliadky  vykonávané s údajmi o aktuálnom stave vplyvu faktorov práce na vyšetrovaného zamestnanca hrozí nebezpečenstvo:

–          zvýšeného rizika zlyhania primárnej zdravotnej  prevencie (choroby z povolania, pracovné úrazy)

–          zvýšenie počtu a doby trvania chorôb, na ktorých sa práca a pracovné prostredie podieľa na udržovaní a zhoršovaní chorôb  (napr. niektoré choroby pohybového systému, dýchacích ciest, nervového systému a pod.)

–          zníženie výkonnosti práce exponovaných zamestnancov vystavených vplyvu niektorých faktorov (napr. chemické faktory, alergény v pracovnom prostredí, bremená, biologické faktory, neuropsychické faktory)

–          zvýšené výdavky spojené so zvýšenou práceschopnosťou zamestnancov zo zdravotných dôvodov (napr. za zastupovanie chorého zamestnanca pri práci)

–          zvýšenie chybovosti zamestnancov pri práci – vystavených pri práci pôsobeniu negatívnych faktorov práce a pracovného prostredia

–          nekomplexné hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov bez vyhodnotenia výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok, v súvislosti s posúdením miery ich záťaže faktormi v 2., 3, a 4. kategórii prác), môže viesť k prijímaniu potenciálne oslabených, resp. zdravotne kontraindikovaných zamestnancov pre výkon danej konkrétnej práce. V týchto  prípadoch veľkou výhodou je práve  tímové práca členov PZS.

–          zníženia žiadúcej  úrovne vnútropodnikovej kultúry v oblasti personálnej zdravotnej politiky  firmy,  so stratou dôvery zamestnancov a  s možnými negatívnymi dôsledkami v ekonomickej oblasti.

Aké sú hlavné výhody tímového zabezpečenia výkonov pracovnej zdravotnej služby ?

 

–          zabezpečenie multifunkčnej štruktúry najnutnejších, cielene potrebných výkonov jedným tímom zdravotníckych pracovníkov, v konečnom dôsledku s minimálnym časovým zaťažením jeho zamestnancov a v neposlednom rade aj prijateľným výsledným  cenovým zaťažením zamestnávateľa,  z hľadiska pomeru cena / výsledný komplexný produkt na  jedného zamestnanca

–          časovo a profesionálne najvýhodnejšie operatívne pokrytie, stanovených legislatívnych požiadaviek a vyššie uvedených nadväzujúcich preventívnych  výkonov, tak  z hľadiska dosiahnutia príslušnej úrovne požadovanej ochrany zdravia pri práci zamestnancov, exponovaných rôznym škodlivým faktorom, tak  z hľadiska zaručenia objektívneho cieleného výsledného posúdenia spôsobilosti preventívne vyšetrovaných  zamestnancov vykonávať danú konkrétnu prácu,  podľa aktuálneho stavu ich zdravia a to komplexne v priamej súvislosti so stavom  posúdenia ich  pracovných podmienok.

Za konečné výstupy výkonov tímu PZS, ktoré si vyžadujú výsledné špecializované komplexné zdravotné vyhodnotenie, prinajmenšom tak výsledkov posudzovania faktorov práce a pracovného prostredia, ako aj  lekárske zhodnotenie výstupu dohľadu na zdravím zamestnancov – lekárskych preventívnych prehliadok, zodpovedá odb. pracovný lekár – pracovno-lekársky garant tímu PZS. Skúsenosti tímu odborných zdravotníckych pracovníkov PZS, z doterajšej viacročnej praxe v teréne, mimoriadne uľahčujú a odbremeňujú zamestnávateľa od riešenia prípadných problémov s prípravou koncových stanovísk a riešení problémov.

 

Ako nato, aby som si zabezpečil, tak z hľadiska mojich špecifických potrieb vyššie uvedených odborných požiadaviek na komplexnosť, ako aj podľa príslušnej aktuálne platnej legislatívy – PZS poskytujúcu predovšetkým zdravotne nevyhnutné a pre moje potreby optimálne postačujúce výkony?

 

–          ak mám už na poskytovanie výkonov zabezpečené PZS – sledujem spôsob  plnenia zmluvných požiadaviek tak po stránke kvantitatívnej ako aj kvalitatívnej. Prihliadam pri tom aj na vyššie uvedené funkcie a ich plnenie z hľadiska komplexnosti, komunikácie a operatívnosti.  V prípade závažných nedostatkov v poskytovaní zdravotných služieb – môžem sa rozhodnúť o vypovedaní zmluvy a vymeniť PZS za kompetentnejšiu.  Vyberám si zodpovednejšie s prihliadnutím aj na vyššie uvedené požiadavky  PZS , podľa trhovej ponuky.

–          ak nemám poskytovanie výkonov PZS doteraz zabezpečené a nemám ešte vykonaný zdravotný audit práce a pracovných podmienok na pracovisku, alebo som sa rozhodol vymeniť doterajšiu PZS,  vyhľadám si na trhu PZS vhodného poskytovateľa, ktorý mi na požadovanej úrovni s prihliadnutím na legislatívne usmernenia a vyššie uvedené podmienky,  zmluvne zabezpečí kvalitné vyhotovenie zdravotných posudkov o riziku. V prípade, ak zistí faktory práce, ktoré si vyžadujú ďalšie výkony  PZS (2. 3. alebo 4. kategória prác) sa odporúča ďalší zdravotný dohľad nad prácou a pracovnými podmienkami – tímom zdravotných služieb poskytujúcich komplexnú zdravotnú starostlivosť, podľa vyššie uvedeného modelu.

–          pri výbere PZS prihliadam  predovšetkým na možnosti tímu PZS zabezpečiť kvalitný dohľad nad prácou a pracovnými podmienkami, skúsenými verejnými zdravotníkmi, prípadne lekármi preventívneho pracovného lekárstva s viacročnou praxou v PZS. V tíme vybranej PZS, venujem pozornosť aj zabezpečeniu  dohľadu nad zdravím zamestnancov lekárskymi preventívnymi prehliadkami s overenou sieťou všeobecných lekárov pod odborným vedením klinického pracovného lekára, vykonávajúceho konzultačnú ako aj posudzovateľskú a poradenskú činnosť, predovšetkým pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce.

 

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc.