811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Práca so zobrazovacou jednotkou – zaostrené na zdravie vašich očí

Vplyv na zdravie majú pri práci so zobrazovacou jednotkou (počítač) jeho vlastnosti a usporiadanie komponentov ale taktiež aj spôsob používania a pracovné prostredie. Priamy vplyv na záťaž zraku majú svetelné odrazy a odlesky, kvalita svetla a umiestnenie zdrojov svetla. Okrem záťaže na zrak má svetlo vplyv aj na efektivitu práce a psychický stav zamestnanca. Rovnako ako svetlo aj farby okolitého prostredia vplývajú na psychický stav jednotlivca.

Pri zvýšenej zrakovej záťaži (práca so zobrazovacou jednotkou viac ako 4 hodiny denne) sa môžu postupne objaviť príznaky:

Po viacerých rokoch práce sa postupne objavujú čoraz menej zvratné uvedené zrakové poruchy na základe:

  1. Dlhodobého, nadmerného a jednostranného preťaženie drobných svalov očí – spôsobeného dlhodobým udržiavaním očí v nezvyklej strnulej polohe zameranej na konštantnú vzdialenosť od sledovaného objektu – nemajúcu vo vývoji ľudstva obdobu. Táto vedie k postupnému preťažovaniu jednej, resp. zoslabovaniu druhej skupiny očných svalov obstarávajúcich pohyb zreníc a celých očí. Ich porucha vedie k postupnému znižovaniu zrakových schopností.
  2. Zníženej výživy a vlhkosti rohovky spôsobené zisteným významným poklesom frekvencie žmurkania počas práce so zobrazovacou jednotkou. Je to následok požiadavky na zamestnanca pri práci s počítačom na sústavné sledovania meniacehosa obrazu, z dôvodov požadovanej zvyšujúcej sa rýchlosti získania a poskytovania informačných znakov. Využíva sa pri tom vývojom ľudstva získaná pozitívna výhoda – zablokovať načas potrebné podvedomé žmurkanie, na zvýšenie nepretržitej pracovnej sledovanosti monitora. Negatívnym dôsledkom pre zdravie je vážne zníženie, žmurkaním podľa potreby automaticky spúšťaného vylučovania sĺz zo slzných žliazok, ktoré obsahujú pre  rohovku oka jedinú cestu prísunu kyslíka, živín, protilátok, vlhkosti a zabezpečujú odsun splodín metabolizmu, ako aj povrchovú očistu oka a spojovky od prachu, baktérií, plesní a dráždivých látok. Hlavnou príčinou je dlhodobé, nadmerné a nepretržité zaťažovanie zraku pri práci so zobrazovacou jednotkou

Ukázalo sa, že preventívne opatrenia, zamerané na preventívnu regeneráciu a rehabilitáciu očí pri práci so zobrazovacou jednotkou je potrebné, podľa skúseností z krajín v ktorých sa už so zobrazovacími jednotkami intenzívne pracovalo omnoho skôr ako u nás, vykonávať už počas práce so zobrazovacou jednotkou !

Ak predpokladáme, že naša práca so zobrazovacou jednotkou bude trvať dlhšie ako 2 hodiny – je namieste túto vždy minimálne po dvoch hodinách prerušiť na 5 – 10 minút a zaradiť do programu na pracovnom mieste tzv. gymnastiku očí ! Po 3. hodinách je už potrebná10 – 15 min. trvajúca táto aktívna regenerácia.

Gymnastika očí nás nielen ochráni pred zdravotnými ťažkosťami, ale určite pomôže zvýšiť pocit celkovej pohody pri práci a  zvýši nielen rozsah nami vykonanej práce, ale aj jej kvalitu.

Mal by mať pochopenie, pre jej dôkladnosť a pravidelnosť,nielen zamestnanec pracujúci so zobrazovacou jednotkou, ale aj jeho prezieravý zamestnávateľ.

Typy na osvedčené cviky v rámci tzv. gymnastiky očí – počas prerušenia dlhodobejšej práce s počítačom

  1. Odvrátiť zrak od zobrazovacej jednotky (monitora) a zamerať ho na ľubovoľný vzdialenejší bod v miestnosti (zaostriť či tam nie je nejaká drobná škvrnka a pod.) a niekoľkokrát sa pozrieť nad a pod zvolený bod. (Zmeníte tak strnulý priesvit zreníc a uľavíte ich drobným svalom).
  2. Gúľajte (kotúľajte) očami pričom nehýbte hlavou: Pozrite sa do ľavého horného rohu svojho zorného poľa a potom prejdite očami po diagonále do pravého spodného rohu. Zaberie to asi šesť sekúnd. Potom vráťte oči do prirodzenej pozície a opakujte to isté opačne v smere od pravého horného do ľavého spodného rohu. (Odľahčíte tak niektorým dlhodobo jednostranne preťaženým a unaveným svalom vašich očí).
  3. Očami pozrite do jednej strany a potom zatvorte viečka. Otvorte viečka a očami pozrite do druhej strany a opäť zatvorte viečka. Žmurkajte za sebou až pokiaľ nepocítite vlhkosť v očných kútikoch z vyronených sĺz. (Zachránite si dostatočnú vlhkosť na povrchu oka, ale aj zabezpečíte výživu a tým priesvitnosť vašej rohovky).