811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

S nástupom letného obdobia, v súvislosti so zvýšením teploty vonkajšieho prostredia dochádza aj k ovplyvňovaniu tepelno-vlhkostnej mikroklímy na pracoviskách. Extrémne zvýšené teploty môžu mať za následok zvýšenú záťaž zamestnancov teplom, ktorá sa prejavuje poklesom výkonnosti a sústredenosti, únavou, malátnosťou, bolesťami hlavy a pod.

Ochrana zdravia pred nadmernou záťažou teplom pri práci

S nástupom letného obdobia, v súvislosti so zvýšením teploty vonkajšieho prostredia dochádza aj k ovplyvňovaniu tepelno-vlhkostnej mikroklímy na pracoviskách. Extrémne zvýšené teploty môžu mať za následok zvýšenú záťaž zamestnancov teplom, ktorá sa prejavuje poklesom výkonnosti a sústredenosti, únavou, malátnosťou, bolesťami hlavy a pod. Ak je navyše práca vykonávaná pri zdrojoch sálavého tepla z rôznych technológií a so zvýšenými nárokmi na fyzický výkon v niektorých profesiách, môže dôjsť u zamestnancov k prehriatiu, v krajných situáciách až ku kolapsu. Okrem uvedených prejavov je zvýšené nebezpečie pracovných úrazov.  Základná povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú mieru je upravená znením § 37 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzný právny predpis vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci ustanovuje prípustné hodnoty ukazovateľov tepelno–vlhkostnej mikroklímy, smerné hodnoty únosnej záťaže teplom, ochranné a preventívne opatrenia a požiadavky na pitný režim zamestnancov.

V záujme prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom odporúčame zabezpečiť na pracoviskách nasledovné preventívne a ochranné opatrenia:

Upozorňujeme na povinnosť zamestnávateľa, ktorá vyplýva z § 37 ods. 2 písm. f) zák. č. 355/2007 Z. z. zabezpečiť pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom. Podrobnosti na jeho zabezpečenie sú ustanovené v § 7 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. nasledovne:  Pitný režim pri záťaži teplom je dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok stratených pri práci do organizmu.

Zamestnávateľ zabezpečí:

Odporúčania v rámci pitného režimu

 Čo piť?

Koľko piť?

Kedy piť?