Ochrana zdravia pred nadmernou záťažou teplom pri práci

S nástupom letného obdobia, v súvislosti so zvýšením teploty vonkajšieho prostredia dochádza aj k ovplyvňovaniu tepelno-vlhkostnej mikroklímy na pracoviskách. Extrémne zvýšené teploty môžu mať za následok zvýšenú záťaž zamestnancov teplom, ktorá sa prejavuje poklesom výkonnosti a sústredenosti, únavou, malátnosťou, bolesťami hlavy a pod.

Ochrana zdravia pred nadmernou záťažou teplom pri práci

S nástupom letného obdobia, v súvislosti so zvýšením teploty vonkajšieho prostredia dochádza aj k ovplyvňovaniu tepelno-vlhkostnej mikroklímy na pracoviskách. Extrémne zvýšené teploty môžu mať za následok zvýšenú záťaž zamestnancov teplom, ktorá sa prejavuje poklesom výkonnosti a sústredenosti, únavou, malátnosťou, bolesťami hlavy a pod. Ak je navyše práca vykonávaná pri zdrojoch sálavého tepla z rôznych technológií a so zvýšenými nárokmi na fyzický výkon v niektorých profesiách, môže dôjsť u zamestnancov k prehriatiu, v krajných situáciách až ku kolapsu. Okrem uvedených prejavov je zvýšené nebezpečie pracovných úrazov.  Základná povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú mieru je upravená znením § 37 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzný právny predpis vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci ustanovuje prípustné hodnoty ukazovateľov tepelno–vlhkostnej mikroklímy, smerné hodnoty únosnej záťaže teplom, ochranné a preventívne opatrenia a požiadavky na pitný režim zamestnancov.

V záujme prevencie porúch zdravia v súvislosti so zvýšenou záťažou teplom odporúčame zabezpečiť na pracoviskách nasledovné preventívne a ochranné opatrenia:

 • Zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná a presklené plochy ich zatienením.
 • Zabezpečiť, aby v klimatizovaných priestoroch boli dodržané požadované optimálne hodnoty všetkých faktorov mikroklimatických podmienok. V priestoroch bez klimatizácie zvýšiť prevetrávanie pracovísk takým spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu.
 • Ak to plnenie pracovných úloh dovoľuje, upraviť pracovný čas posunutím jeho začiatku resp. ukončenia.
 • Zabezpečiť prestávky v práci s možnosťou pobytu v oddychových miestnostiach s primeranými mikroklimatickými podmienkami a s možnosťou ochladenia osprchovaním v zariadeniach pre osobnú hygienu.
 • Zabezpečiť pre zamestnancov na pracovisku pitnú vodu v dostatočnom množstve.

Upozorňujeme na povinnosť zamestnávateľa, ktorá vyplýva z § 37 ods. 2 písm. f) zák. č. 355/2007 Z. z. zabezpečiť pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom. Podrobnosti na jeho zabezpečenie sú ustanovené v § 7 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. nasledovne:  Pitný režim pri záťaži teplom je dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok stratených pri práci do organizmu.

Zamestnávateľ zabezpečí:

 • pri záťaži teplom zamestnancovi na svoje náklady pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa,
 • pri záťaži teplom prostredníctvom pitného režimu úhradu najmenej 70% vody stratenej za pracovnú zmenu potením a dýchaním.

Odporúčania v rámci pitného režimu

 Čo piť?

 • dojčeneckú alebo filtrovanú vodu,
 • stolové a pramenité vody,
 • bylinkové čaje a zelený čaj (pripravené z filtrovanej alebo dojčeneckej vody),
 • minerálne vody s nízkou mineralizáciou.

Koľko piť?

 • najmenej 0,5 litra (maximálne 0,7 litra) na každých (aj začatých) 15 kg hmotnosti,
  • o  70 kg človek: 70 :15 = 4,7 x 0,5 = 2,3 litra
  • zjednodušene: 70 : 30 = 2,3 litra
 • v prípade väčších strát vody potením, na každý 1 kg úbytku telesnej hmotnosti pri fyzickej aktivite, doplniť tekutiny v objeme 4 šálok (spolu 1 liter),
 • sledujte si farbu moču,
  • čím tmavší, tým horšie (ste dehydratovaní – zvýšte príjem tekutín!),
  • z cviklovej šťavy, jahôd, čučoriedok, vitamínov B môže byť ružový alebo žltý, ale mal by byť číry.

Kedy piť?

 • ráno nalačno 0,5-1 liter (podľa hmotnosti),
 • pomedzi jedlá,
 • najmenej počas jedla,
  • odvyknite si zapíjať jedlo tekutinou,
  • každé sústo dobre požujte,
  • ak ste po jedle smädní, vypite max. 2 dcl vody a nabudúce sa napite pred jedením,
 • pred spaním (nie veľa – aby ste zbytočne nerušili spánok budením sa na toaletu, ale nechoďte spať smädní – v noci veľa vody vypotíte a vydýchate).