811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Zákon 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela zákona“).

Najdôležitejšou zmenou sú povinnosti zamestnávateľov týkajúce sa pracovných podmienok a lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov, ktoré sú platné s účinnosťou od 1.8.2014. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad sa líši mierou rizika, ktorá vyplýva z konkrétnych pracovných podmienok nasledovne:

 1. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2, zamestnávateľ môže zdravotný dohľad nad ich pracovnými podmienkami zabezpečiť:
 1. a)      využitím tímu pracovnej zdravotnej služby (PZS),

 

 1. b)      prostredníctvom odborne spôsobilého pracovníka
 2. a)      samostatne lekárom (so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, preventívne pracovné lekárstvo a  toxikológia, služby zdravia pri práci, hygiena práce a pracovné lekárstvo, verejné zdravotníctvo alebo hygiena a epidemiológia),
 3. b)      samostatne verejným zdravotníkom, diplomovaným asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygieny a epidemiológie, asistentom hygienickej služby, iným zdravotníckym pracovníkom so špecializáciou v odbore hygiena pracovných podmienok alebo hygiena životných alebo pracovných podmienok, alebo
 4. c)      samostatne bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.
 1. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, teda práce zaradené do kategórie 3 a 4, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu s využitím tímu PZS.
 2. Fyzická osoba – podnikateľ, ktorý nezamestnáva iné osoby, sa povinnosť chrániť svoje zdravie vzťahuje len na osoby, ktoré vykonávajú rizikové práce (kategória 3 a 4).

 

Zamestnávateľ môže PZS zabezpečiť:

 1. a)      vlastnými odbornými zamestnancami,
 2. b)     dodávateľským spôsobom prostredníctvom týmu PZS na základe oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo zdravotníckym pracovníkom s príslušnou špecializáciou, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá vykonáva niektoré činnosti PZS samostatne v rozsahu zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.

 

Náplň činnosti PZS určuje novela zákona 204/2014 Z.z a Vyhláška MZ SR 208/2014 Z. z. Činnosti PZS slúžia na hodnotenie zdravotných rizík ohrozujúcich zdravie zamestnancov pri práci. Zameraním PZS je teda prevencia chorôb z povolania a udržiavanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov.

Kontrolou nad činnosťou PZS budú poverené regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Taktiež sú podrobne rozpracované podmienky posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu podľa lekárskych preventívnych prehliadok.

 

Lekárske prehliadky je povinný zabezpečiť zamestnávateľ pre:

 1. a)      pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce (kategórie 3 a 4),
 2. b)      u zamestnancov, ktorých zdravotná spôsobilosť sa vyžaduje podľa osobitných predpisov,
 3. c)      u zamestnancov pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,

d)     u zamestnancov, ak nevykonávali prácu dlhšie ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov a ich práca je zaradená do kategórie 2, 3 alebo 4.