811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Zákon č. 403/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, začal byť účinný dňa 1.1.2016

 

Novela upravuje obsah žiadostí pre vydanie rozhodnutia príslušného orgánu verejného zdravotníctva (napr. vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky). K žiadosti je povinnosť priložiť podľa V § 13 odsek 6 písm. f) aj doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel  – tzv. kolaudačné rozhodnutie.

Znamená to, že kolaudačné rozhodnutie bude potrebné prikladať pri žiadostiach podľa §13 odsek 4 písm. a) až l)

 1. a)    o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
 2. b)    o schválenie prevádzkového poriadku a návrhu na jeho zmenu,
 3. c)     o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,
 4. d)    o návrhoch na zotavovacie podujatia,
 5. e)    o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok na úpravu pitnej vody,
 6. f)     o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,
 7. g)    o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,
 8. h)    o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín,
 9. i)      o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
 10. j)     o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 11. k)    o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
 12. l)      o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov.

Povinnosť sa vzťahuje aj na konania, ktoré boli začaté pred 1.1.2016 a o ktorých ešte nebolo rozhodnuté.