811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

POZOR, v zmysle novely zákona o BOZP v platnosti od 01.07.2013 každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013.

Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

Spoločnosť MIOMED s. r. o. zabezpečuje vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre činnosti uvedené v prílohe č. 1a k zákonu 124/2006 Z.

Prehliadky zabezpečujeme aj pre fyzické osoby – podnikateľov. Náklady spojené s lekárskou prehliadkou sú daňovo opísateľná položka.

Výstupom lekárskej preventívnej lekárskej prehliadky je posudok o zdravotnej spôsobilosti na konkrétnu činnosť.

Termín prehliadky si môžete zabezpečiť na telefónnom čísle 0917 497 141.

Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.

ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVAŤ LEN NA ZÁKLADE PLATNÉHO PREUKAZU, OSVEDČENIA ALEBO DOKLADU PODĽA § 16 ods. 1 písm. b)

Fyzická osoba môže len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) vykonávať činnosť:

 1. a) revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových,
 2. b) osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy,
 3. c) osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia s médiom para, horúca voda alebo vzduch,
 4. d) revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích,
 5. e) osoby na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,
 6. f) osoby na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,
 7. g) osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,
 8. h) viazača bremien,
 9. i) revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových,
 10. j) osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov,
 11. k) osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi,
 12. l) elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,
 13. m) revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických,
 14. n) osoby na obsluhu motorových vozíkov,
 15. o) osoby pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky,
 16. p) osoby na montáž a demontáž lešenia (lešenár),
 17. q) osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to
 18. strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca),
 19. strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),
 20. špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora,
 21. r) osoby na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to
 22. samochodných rezačiek,
 23. obilných kombajnov,
 24. špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín,
 25. s) osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to
 26. vyťahovačov,
 27. univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva,
 28. kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty,
 29. stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve,
 30. jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov,
 31. t) osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej č

 

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, PhD.
Vedúci pracovnej zdravotnej služby a odborný garant pre pracovnú zdravotnú službu.