811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Zvyškový alkohol v dychu zamestnanca na pracovisku a/alebo stav po opilosti – ako predísť závažným zbytočným problémom

Zvyškový, alkohol je alkohol, ktorý zostáva prítomný v organizme konzumenta po jeho vypití, do určitého času. Konzument po vypití istého množstva alkoholu, už pred viacerými hodinami, niekedy aj až počas predchádzajúceho dňa, v čase (napr…. nasledujúce ráno alebo v dopoludňajších hodinách),

kedy nemusí už subjektívne u seba pociťovať príznaky zvýšeného požitia alkoholického nápoja (napr. manifestné doznievajúce príznaky opitosti), ale kedy jeho pracovná schopnosť je ešte objektívne znížená, má pri vykonaní dychovej, alebo krvnej skúšky na alkohol stále zistiteľný nález – tzv. zvyškového alkoholu.

Alkohol a jeho odbúravanie (vytrácanie sa z ľudského organizmu )

Alkohol sa po požití dostáva z tráviaceho traktu do krvi. Pretože sa fyziologicky v organizme nevyskytuje, je to cudzorodá látka a telo sa ju snaží odbúrať.

Záleží na mnohých faktoroch, ktoré ovplyvňujú rýchlosť, s akou sa alkohol z tela vylúči. Alkohol sa z nášho tela vylučuje dychom, potom a močom. Rýchlosť odbúravania alkoholu v tele uvádza odborná literatúra na 0,085 g (u žien) a 0,1 g (u mužov) alkoholu na 1 kg hmotnosti za 1 hodinu. Na rýchlosť vstrebávania alkoholu má vplyv tiež to, či sme vopred jedli alebo nie. Je všeobecne známe, že ženy, deti, ľudia vyššieho veku, ľudia trpiaci niektorými chorobami alebo ktorí sú liečení určitými liekmi, odbúravajú alkohol pomalšie.

Kto sa pred oslavou dobre naje, dosiahne iba to, že promile alkoholu v krvi stúpa pomalšie, Ani intenzívny pohyb nemá vplyv na rýchlejšie odbúranie alkoholu. Alkohol sa nedá vypotiť. Túto činnosť preberá z deväťdesiatich piatich percent pečeň a za hodinu sa hladina alkoholu v krvi zníži v priemere len asi o jednu až dve desatiny promile. Zostávajúcich päť percent sa môže dostať z tela von pokožkou, ale nezohráva to nijakú úlohu. Rovnako ako dýchanie studeného vzduchu.

Nepomáha ani silná káva či energetické nápoje. Človek sa môže cítiť vďaka povzbudzujúcim účinkom kofeínu sviežejšie, ale pomalé odbúravanie alkoholu v pečeni a obmedzenú schopnosť reakcie to neovplyvní. Zavádzajúca je podľa neho tiež predstava, že k úplnému vytriezveniu stačí trocha spánku. To je veľmi vážny omyl, pretože zvyškový alkohol v dychu, alebo v krvi,  je rovnako nebezpečný, ako jeho skoré vyššie  hladiny ihneď po  konzumácii.

Rovnako to, že sa cítite, po požití alkoholických nápojov pred viacerými hodinami,  dobre a triezvo, neznamená, že môžete bezpečne viesť auto, alebo nastúpiť do práce!

Faktory ovplyvňujúce množstvo a dĺžku pretrvávania zvyškového alkoholu v krvi, alebo v dychu :

  1. A) Hlavné faktory z hľadiska odstránenia alkoholu z organizmu:
  1. B) Vedľajšie faktory ovplyvňujúce odstraňovanie alkoholu z organizmu :

Podľa tabuliek sa telo za hodinu zbaví približne asi 0,1 promile. Nie je pritom dôležité, či človek spí alebo športuje. Ani  mastné jedlá neurýchlia vstrebávanie alkoholu. Významným modifikujúcim faktorom je telesná hmotnosť, psychické rozpoloženie, únava, stres a návyk organizmu na alkohol (zvyknutému sa alkohol v dychu odbúrava rýchlejšie, až pokiaľ si významne nepoškodí funkciu pečene). Pri pive platí, že sa alkohol vstrebáva najdlhšie. Najrýchlejšie sa vstrebáva tvrdý alkohol, pomalšie víno a v poradí tretie pivo.

Orientačná tabuľka zbavovania sa  vypitého alkoholu :

Úplné zbavenie sa   alkoholu u muža vážiaceho 85 kilogramov

Úplné zbavenie  sa   alkoholu u ženy vážiacej  60 kilogramov

Zdroj: BESIP – ČR.

Novšia – jednotka množstva alkoholu : mg/l (miligramy alkoholu na liter vydychovaného vzduchu) – 1 mg/l znamená obsah 1 mg alkoholu v 1 litri vydychovaného vzduchu. Prepočet na jednotky promile (staršia jednotka)  je približne 2:1, to znamená, že 1 mg/ l alkoholu  zodpovedá približne dvom promile.

Aké sú legislatívou povolené hodnoty alkoholu (etanolu) v dychu na Slovensku ?

Na Slovensku platí novela zákona o cestnej premávke, podľa ktorej sa viac ako promile alkoholu za volantom stalo trestným činom. Za jazdu s jedným promile tak hrozí ročné väzenie.

Na základe platnej legislatívy požitie alkoholu na pracovisku alebo nástup do práce pod vplyvom alkoholu je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru. Tento záver potvrdzuje aj rozsudok Najvyššieho súdu, v zmysle ktorého „požívanie alkoholických nápojov na pracovisku alebo počas pracovného času aj v menšom množstve, prípadne nástup do zamestnania pod ich vplyvom, môže byť považované za porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom a teda môže byť aj dôvodom pre okamžité zrušenie pracovného pomeru“.

Treba brať do úvahy, že ani neprítomnosť alkoholu v dychu, alebo v krvi neskôr po alkoholickom excese (po vypití väčšieho množstva alkoholu), prípadne hodnoty veľmi blízke nule, neznamenajú, že každý zamestnanec je schopný podať optimálny stopercentný pracovný výkon. Až u dvoch tretín zamestnancov (prevažne žien ), napr. po vypití väčšieho množstva alkoholu predchádzajúci deň,  napriek vymiznutiu alkoholu z dychu a z krvi zistenému testom na druhý deň pri nástupe do práce,  môžu ešte nejaký čas pretrvávať v rôznej miere a kombinácii  príznaky znižujúce predovšetkým kvalitatívnu stránku  práceschopnosti (ľudovo nazývané „stavy po opici“), akými  sú najčastejšie : únavnosť, nedostatočné koncentrácia na prácu, nepozornosť, podráždenosť, bolesti hlavy, zažívacie ťažkosti (hnačky, napínanie na zvracanie, zvracanie), poruchy pamäti, znížené intelektové schopnosti, poruchy videnia).

Odporúčaný postup pre zamestnanca, ktorý požil alkoholické nápoje určitý čas pred   nástupom do práce,  z hľadiska hrozby zistenia zvyškového alkoholu v dychu, alebo v krvi na pracovisku a/alebo pri objavení sa, alebo pretrvávaní  následných porúch zdravia  po vymiznutí alkoholu z dychu :

1, V prípade požitia malého množstva alkoholických nápojov, alebo požitia alkoholu  s väčším časovým odstupom – pred nástupom do práce, alebo pred šoférovaním použiť:

2, V prípade požitia väčšieho množstva alkoholických nápojov, alebo požitia alkoholických nápojov  s menším časovým odstupom použiť orientačne vyššie uvedený alkoholmeter, alebo  s  vyššou výpovednou hodnotou a bezpečnosťou  –  prístroj  alkoholtester, s presným určením aktuálnej hladiny alkoholu v dychu, ako aj s výpočtom času potrebného na dosiahnutie nulovej hodnoty zvyškového alkoholu.

Najistejšia je, v každom takomto prípade, koncová (tesne pred nástupom na pracovisko), vlastná  kontrola alkoholu v dychu alkoholtesterom – (vždy to vyjde lacnejšie, ako prípadné následky) – a hlavne  zodpovedné zariadenie sa podľa zisteného aktuálneho výsledku !

3) Pri zvýšenej citlivosti na alkohol, resp. objavení sa, alebo pretrvávaní  manifestných následkov nadmerného požitia alkoholu, pretrvávajúcich pred nástupom do práce  (prejavov narušeného metabolizmu alkoholom), ako sú vyššie uvedené výraznejšie poruchy zdravotného stavu, napriek zistenej, alebo odhadnutej, na základe tabuliek, nulovej, alebo nulovým hodnotám blízkej hladine alkoholu  – odporúčam zamestnancovi, radšej v tomto prípade, využiť možnosť dohody so zamestnávateľom a vziať si  prípadne dovolenku, ako riskovať osobné problémy vyplývajúce  z nedostatočného pracovného  výkonu, resp. z ohrozenia svojho zdravia, alebo zdravia spolupracovníkov.

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc

klinický pracovný lekár a klinický toxikológ

1.7.2013