Bolesti v oblasti chrbtice vyžarujúce do končatín

Bolesti v oblasti chrbtice vyžarujúce do končatín – súbor príznakov zapríčinený prácou so zobrazovacou jednotkou.

Bolesti chrbta môžu mať rôzne príčiny a väčšinou si ich spôsobujeme sami zlou životosprávou a nefyziologickým správaním. Príčinou môže byť aj úraz, obezita, niektoré ochorenia, degeneratívne zmeny či starnutie no v neposlednom rade aj práca so zobrazovacou jednotkou.

Aké sú prejavy choroby:

 • bolesti v oblasti krčnej, hrudnej alebo bedrovej časti chrbtice,
 • bolesti vyžarujúce z postihnutých častí chrbtice do končatiny ,
 • pocity tŕpnutia v časti končatiny,
 • obmedzenie  hybnosti v oblasti postihnutej časti chrbtice.

 

Aké sú príčiny choroby v súvislosti s prácou so zobrazovacou jednotkou:

 • dlhodobá práca vo vynútenej polohe, ktorej následkom je choroboplodné oslabenie spojivového tkaniva udržujúceho potrebný rozmer medziobratlovej medzery (tak, aby nedochádzalo k postihnutiu nervov vystupujúcich na danom mieste chrbtice z miechy),
 • iné vrodené (napr. skolióza), alebozískané (napr. stavy po úrazoch, zápaloch) ochorenia chrbtice a periférneho nervového systému,
 • nedostatočná regenerácia pohybového aparátu súvisiaceho s vynútenou polohou chrbtice pri práci a po práci, znamenajúcej jej zvýšenú záťaž,
 • nedostatočná pozornosť zameraná na dodržiavanie ergonomických zásad pri práci so zobrazovacou jednotkou.
 1. a) C foremná skolióza, b) esovitá skolióza, c) dvojitá esovitá skolióza, d) rebrový gibus, e) v predklone

Aký je mechanizmus vzniku bolestivých syndrómov vychádzajúcich z oblasti chrbtice – pri práci so zobrazovacou jednotkoua jeho následky:

 • najskôr sú prítomné bolestivéprejavy s preťažených svalov, šliach a väzív v oblasti krčnej,hrudnej a/alebo bedrovej chrbtice,
 • neskôr sa pridávajú bolesti vyžarujúce z oblasti chrbtice pozdĺž postihnutých nervov, dohorných alebo dolných končatín,
 • vznik klinického obrazu chorôb diagnostikovaných pod názvami: cervikobrachiálny (oblasť krku s vyžarovaním bolesti do ramien) alebo lumboichiadický (bedrová oblasť s vyžarovaním do zadnej časti nôh) syndróm – vyžadujúcich si komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť často viacerých zdravotníckych odborov (všeobecní lekári, neurológovia, ortopédi, rehabilitační pracovníci, pracovní lekári v spolupráci s verejnými zdravotníkmi pracovných zdravotných služieb a iných),
 • výraznejšie a liečbe vzdorujúce pokročilé chorobné procesy v oblasti chrbtice môžu spolu aj s inými príčinami viesť najskôr k opakovanej krátkodobeja neskôr až k dlhodobej práceneschopnosti postihnutého,
 • pôsobenie viacerých uvedených príčinmôže v ťažkých prípadoch vyústiť , okrem iných závažných zdravotných následkov a sociálnych obmedzení,až do zdravotnej nespôsobilosti dlhodobo vykonávať prácu so zobrazovacou jednotku.

 

Aké sú možnosti zdravotnej prevencie vzniku bolesti v oblastichrbtice, vyžarujúcej do končatín, pri práci so zobrazovacou jednotkou ?

Možnosti primárnej prevencie:

 • úspešné včasné zistenie konkrétnych negatívnych rizikových faktorov a pracovných podmienok vedúcich k vzniku bolestivých príznakov z chrbtice (vertebrogenných algických syndrómov) ako aj včasné zistenie výskytu prvotných, ešte zvrátiteľnýchpríznakov ochorení u zamestnancov daného konkrétneho pracoviska napr. pracovnou zdravotnou službou – znamenámožnosť odstránenia, alebo podstatného zníženia zdrojov zdravotných rizík. Pri individuálnom prístupe k riešeniu problémov každého zamestnanca – je predpoklad významného zníženia vzniku týchto ochorení súvisiacich s prácou, ktorých výskyt v súčasnosti u nás aj v zahraničí, s narastajúcou prácou so zobrazovacími jednotkami, nebezpečne rastie,
 • zavedenie včasných preventívnych opatrení, zameraných na dodržanie ergonomických požiadaviek na pracoviskách so zobrazovacími jednotkami,
 • systematické vykonávanie a vyhodnocovanie hygienického prieskumu pracovných podmienok na pracoviskách ako aj sledovanie subjektívnych príznakov uvedených ochorení u zamestnancov so zobrazovacími jednotkami s možnosťou ich objektivizácie u lekáravykonávajúceho lekárske preventívne prehliadky, predovšetkým zamestnancov používajúcich zariadenie so zobrazovacou jednotkou ako významnú časť svojej práce (§ 2, písm. b, Nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z.), v praxi ide o zamestnancov vykonávajúcich tieto práce viac ako polovicu pracovnej doby, je najúčinnejšou primárnou prevenciou uvedených chorôb.Vedie ďalej nielen k zvýšeniukvality ním vykonávanej práce, ale aj prispieva k dlhodobému udržaniu si vlastného pracovného potenciálu vyšetrovaného zamestnanca.
 • zabezpečenie potrebnej edukácie zamestnancov ako aj vykonávanie špeciálnej cielenej preventívnej rehabilitácie pohybového aparátu a to každým zamestnancom, ktorý pracuje viac ako 4 hod. denne so zobrazovacou jednotkou,
 • prioritne sa odporúčajú, popri cvikoch zameraných na prevenciu syndrómu karpálneho tunela, zrakových porúch, porúch žilného systému dolných končatín, cvičiť aj špeciálne rehabilitačné cviky s cieľom predísť poškodeniu chrbtice pri práci so zobrazovacími jednotkami. Pritom treba klásť dôraz na preventívnu rehabilitáciu počas krátkeho niekoľkominútového prerušenia práce, vždy po 2 hodinách nepretržitej práce, ak je vo výhľade predpoklad ďalšej viachodinovej práce so zobrazovacou jednotkou.

 

Možnosti sekundárnej prevencie :

 • včasné zistenie prvých znakov choroby – pri cielených lekárskych preventívnych prehliadkach, môže zamedziť rozvinutiu sa uvedených chorôb súvisiacich s prácou.
 • Dodržanie racionálneho realizačného programu: zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok pre zamestnancov vykonávajúcich práce so zobrazovacími jednotkami viac ako 4 hodiny denne. (vstupné lekárske preventívne prehliadky a periodické lekárske preventívne prehliadky v trojročných intervaloch).
 • zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky výhradne u lekárov s aktuálnou znalosťou úrovne vplyvu rizikových faktorov pri práci na zdravotný stav nimi vyšetrovaných zamestnancov toho ktorého podniku.
 • zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky u lekárov vykonávajúcich v rámci lekárskej preventívnej prehliadky vrátane dotazníkového neanonymného prieskumu zdravotných ťažkostí vyšetrovaného zamestnanca; posúdenie spôsobilosti vykonávať danú konkrétnu prácu aj v súvislosti s aktuálnymi informáciami o miere rizík, ktorým je vyšetrovaný zamestnanec pri jeho práci so zobrazovacou jednotkou reálne vystavený.
 • zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky u lekárov cielene vykonávajúcich skríning príznakov porúch pohybového aparátu so zameraním na choroby chrbtice.
 • v prípade legislatívne opodstatnenej požiadavky zabezpečiť zamestnancovi aj preventívne vyšetrenie u odb. lekára;
 • v rámci činnosti pracovnej zdravotnej služby zabezpečiť využitie výsledkov lekárskych preventívnych prehliadok na operatívne odporúčania pre zamestnávateľa na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov pracujúcich v daných konkrétnych pracovných podmienkach.
 • využiť získané informácie o miere a následkoch vystavenia konkrétneho zamestnanca negatívnym faktorom pri práci so zobrazovacími jednotkami napr. bolesti v oblasti chrbtice, na jeho osobné poučenie o možnosti a dôležitosti ním vykonávaných preventívnych opatrení pri práci a po práci (napr. odporúčanie najúčinnejších foriem individuálnej preventívnej rehabilitácie pri práci a po práci ).

 

V súčasnosti platná príslušná podporujúca zákonná norma a osobitný predpis :

Zamestnávateľ zamestnancov vykonávajúcich práce so zobrazovacími jednotkami viac ako polovicu pracovnej doby je, v oblasti ochrany zdravia, povinný dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami podľa: § 38 , ods. 2, písmeno c) Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia Vlády SR č. 276/2006 Z. z.

 

14.11.2013.

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc.

vedúci pracovnej zdravotnej služby MIOMED s. r. o

odborný pracovný lekár a toxikológ