811 07 Bratislava

Mýtna 28

Tel.

0918 623 001

Mail

info@miomed.sk

Bolesti v oblasti chrbtice vyžarujúce do končatín – súbor príznakov zapríčinený prácou so zobrazovacou jednotkou.

Bolesti chrbta môžu mať rôzne príčiny a väčšinou si ich spôsobujeme sami zlou životosprávou a nefyziologickým správaním. Príčinou môže byť aj úraz, obezita, niektoré ochorenia, degeneratívne zmeny či starnutie no v neposlednom rade aj práca so zobrazovacou jednotkou.

Aké sú prejavy choroby:

 

Aké sú príčiny choroby v súvislosti s prácou so zobrazovacou jednotkou:

  1. a) C foremná skolióza, b) esovitá skolióza, c) dvojitá esovitá skolióza, d) rebrový gibus, e) v predklone

Aký je mechanizmus vzniku bolestivých syndrómov vychádzajúcich z oblasti chrbtice – pri práci so zobrazovacou jednotkoua jeho následky:

 

Aké sú možnosti zdravotnej prevencie vzniku bolesti v oblastichrbtice, vyžarujúcej do končatín, pri práci so zobrazovacou jednotkou ?

Možnosti primárnej prevencie:

 

Možnosti sekundárnej prevencie :

 

V súčasnosti platná príslušná podporujúca zákonná norma a osobitný predpis :

Zamestnávateľ zamestnancov vykonávajúcich práce so zobrazovacími jednotkami viac ako polovicu pracovnej doby je, v oblasti ochrany zdravia, povinný dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami podľa: § 38 , ods. 2, písmeno c) Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia Vlády SR č. 276/2006 Z. z.

 

14.11.2013.

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, CSc.

vedúci pracovnej zdravotnej služby MIOMED s. r. o

odborný pracovný lekár a toxikológ