Informácia k zákonu č. 289/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nadobudol účinnosť 1.12.2017

Povinnosti zamestnávateľa v ochrane zdravia pri práci, ktoré boli zákonom č. 289/2017 Z. z. zmenené Zamestnávateľ je povinný: zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného…

Čo je chrípka a ako sa pred ňou chrániť?

Mnoho ľudí si mýli chrípku s prechladnutím, avšak chrípka je väčšinou vážne celkové ochorenie. Lekár zvyčajne určuje diagnózu na základe klinických príznakov. Rozlíšiť chrípku od iných respiračných infekcií na základe príznakov však nie je jednoduché. Počas epidémie 60 – 70% pacientov s jasnými príznakmi chrípke…

Ochrana zdravia pred nadmernou záťažou teplom pri práci

S nástupom letného obdobia, v súvislosti so zvýšením teploty vonkajšieho prostredia dochádza aj k ovplyvňovaniu tepelno-vlhkostnej mikroklímy na pracoviskách. Extrémne zvýšené teploty môžu mať za následok zvýšenú záťaž zamestnancov teplom, ktorá sa prejavuje poklesom výkonnosti a sústredenosti, únavou, malátnosťou, bolesťami hlavy a pod. Ochrana zdravia…

NOVELA ZÁKONA Č. 355/2007 Z.Z.

Zákon č. 403/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.…

Pracovná zdravotná služba je tu opäť. Pre každého zamestnávateľa

Od januára musí každý zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov v 1. a 2. kategórii pracovného rizika, zabezpečiť svojim ľuďom lekárske prehliadky. Všetci zamestnanci majú od tohto januára nárok na zdravotné prehliadky organizované zamestnávateľom. Ide o tzv. pracovnú zdravotnú službu. Inak povedané – od konca minulého roka sa znova…

Slovensko sa vrátilo do únie

Európska komisia hrozila Slovensku pokutou minimálne 17 miliónov eur za porušovanie smernice 89/391/EHS. Podľa tohto dokumentu z roku 1989 majú zamestnávatelia povinnosť chrániť zdravie všetkých zamestnancov. V slovenskej legislatíve táto povinnosť existovala do novembra roku 2011. Vtedy ju vláda Ivety Radičovej zrušila a odôvodnila to vysokými…

Zdravie zamestnancov v kocke

Od 1. januára 2015 sa výrazne zmení pracovná zdravotná služba. Treba sa pripraviť na nové podmienky, lebo môžu ukrývať viacero prekvapení. Čo je pracovná zdravotná služba? Pracovnú zdravotnú službu tvoria dva základné piliere jedného tímu zdravotníckych pracovníkov s príslušnou zdravotníckou špecializáciou. Prvou je zdravotný dohľad nad prácou a pracovným…

Riziko oddeľuje čoraz tenšia hranica

22.10.2014 | Ľubomír Jurina | © 2014 TREND Holding Úroveň zdravotnej pracovnej služby bola na Slovensku ako v členskej krajine Európskej únie po zásahoch v roku 2011 dlhodobo neudržateľná. Dochádza síce k náprave, no stále hľadíme na pracovné riziko očami z minulého storočia, keď nik napríklad…

Práca so zobrazovacou jednotkou

Práca so zobrazovacou jednotkou – zaostrené na zdravie vašich očí Vplyv na zdravie majú pri práci so zobrazovacou jednotkou (počítač) jeho vlastnosti a usporiadanie komponentov ale taktiež aj spôsob používania a pracovné prostredie. Priamy vplyv na záťaž zraku majú svetelné odrazy a odlesky, kvalita svetla…