Pracovná zdravotná služba (PZS) » Miomed

Pracovná zdravotná služba - MIOMED, s.r.o.
budova Slovenskej technickej univerzity, Mýtna 28, 811 07 Bratislava

Krátko o MIOMED, s.r.o.

Ako celoslovensky pôsobiaca pracovná zdravotná služba s najvyššou odbornou garanciou, aby vám spoľahlivo poskytla legislatívne požadovanú, komplexnú starostlivosť v oblasti ochrany zdravia vašich zamestnancov, a to za ústretovú prijateľnú cenu.

Vykonávame také zdravotné služby, ktoré na ochranu práce, pracovného prostredia a zdravia zamestnancov požaduje platný zákon. Podľa potreby však vieme zabezpečiť aj osvedčenú rozšírenú paletu ďalších výkonov pracovných zdravotných služieb

Odborný garant MIOMED, s.r.o.

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, PhD.
Vedúci pracovnej zdravotnej služby a odborný garant pre pracovnú zdravotnú službu:
Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, PhD.

» viac informácií o garantovi


Oprávnenie na vykonávanie činnosti

» Oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby

MIOMED, s.r.o.

Legislatíva

ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVAŤ LEN NA ZÁKLADE PLATNÉHO PREUKAZU, OSVEDČENIA ALEBO DOKLADU PODĽA § 16 ods. 1 písm. b)

POZOR, v zmysle novely zákona o BOZP v platnosti od 01.07.2013 každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP, je povinný mať platnú lekársku prehliadku, absolvovanú najneskôr do 31.12.2014, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobil v období od 1.1.2010 do 31.12.2013. Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu (všetky sú uvedené v prílohe 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z). V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť !

Spoločnosť MIOMED s. r. o. zabezpečuje vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre činnosti uvedené v prílohe č. 1a k zákonu 124/2006 Z.

Prehliadky zabezpečujeme aj pre fyzické osoby – podnikateľov. Náklady spojené s lekárskou prehliadkou sú daňovo opísateľná položka.

Výstupom lekárskej preventívnej lekárskej prehliadky je posudok o zdravotnej spôsobilosti na konkrétnu činnosť.

Termín prehliadky si môžete zabezpečiť emailom na ambulancia@miomed.sk 

 

 

Doc. MUDr. Ferdinand Krutý, PhD.

Vedúci pracovnej zdravotnej služby a odborný garant pre pracovnú zdravotnú službu.

NOVELA ZÁKONA Č. 355/2007 Z.Z. účinná od 1.1.2016

Zákon č. 403/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, začal byť účinný dňa 1.1.2016

celý článok TU

viac noviniek »

Čo je chrípka a ako sa pred ňou chránit?


Mnoho ľudí si mýli chrípku s prechladnutím, avšak chrípka je väčšinou vážne celkové ochorenie. Lekár zvyčajne určuje diagnózu na základe klinických príznakov. Rozlíšiť chrípku od iných respiračných infekcií na základe príznakov však nie je jednoduché. Počas epidémie 60 – 70% pacientov s jasnými príznakmi chrípke podobného ochorenia má vlastne chrípku, zostatok môže trpieť na inú vírusovú infekciu.

čítať viac »